Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Súťaž pre študentov vysokých škôl

Ďakujeme za tvoj čas a vyplnenie nášho dotazníka. Teraz už len zadaj do formulára pár svojich údajov a zapoj sa tak do žrebovania o nákupné poukážky Kaufland v hodnote 50, 100 a 200 eur. 

Do súťaže sa môžeš zapojiť najneskôr do 29. 3. 2024. Šťastných výhercov vyžrebujeme 2. 4. 2024. Držíme ti palce!

Súťaž začína

Súťažný on-line formulár

Kontaktné údaje

Adresa

 

 

Štatút súťaže / Úplné znenie pravidiel súťaže

Názov súťaže: Súťaž pre študentov vysokých škôl

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ súťaže: Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sr., vložka č. 489/B  (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“).

1.  Usporiadateľ organizuje v čase od 1. 3. 2024 do 29. 3. 2024 (vrátane) online súťaž s názvom „Súťaž pre študentov vysokých škôl“ (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Súťaž je propagovaná v online dotazníku, ktorý študenti vysokej školy dobrovoľne vyplnia, po tom ako ho obdržia od vedenia svojej fakulty v emaile, prostredníctvom ktorého daný dotazník dostanú (ďalej ako „dotazník“).

4.  Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá študuje po celý čas trvania súťaže na slovenskej vysokej škole a ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“).

 

PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE

5. Súťažiacim sa stáva každý študent slovenskej vysokej školy, ktorý vyplní online anonymný dotazník, v závere ktorého sa kliknutím na tzv. prelink dostane na webovú stránku spoločnosti Kaufland, kde do súťažného formulára zadá svoje meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Počet zapojení do súťaže jedným súťažiacim je obmedzený, môže sa zapojiť jeden krát na základe svojich údajov.

Usporiadateľ pre vylúčenie pochybností uvádza, že vyhrať môže len študent slovenskej vysokej školy, ktorý najprv vyplnil celý online dotazník (len v tomto prípade sa dostane až na záver dotazníka, kde je uvedený tzv. prelink k súťaži) a ktorý na spomínanej webovej stránke spoločnosti Kaufland www.predajne.kaufland.sk v súťažnom formulári uviedol svoje meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

6. Výhercami súťaže sa stanú traja súťažiaci , ktorí splnia podmienky v súlade s bodom 5 a budú vyžrebovaní. Žrebovanie 3 - výhercov sa uskutoční najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia súťaže.

 

 

Súťažiaci, ktorý sa zapojí (prihlási) do súťaže v zmysle bodu 5, udeľuje usporiadateľovi súhlas s tým, aby jeho osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko a obec, boli bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.predajne.kaufland.sk., Facebook, LinkedIn, Instagram a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže, a to v plnej alebo skrátenej forme.

 

ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA

7. Usporiadateľ, v zmysle hore uvedených pravidiel, vyžrebuje do 30 kalendárnych dní od ukončenia súťaže vo svojom sídle nasledovné výhry:

1x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 200,- EUR

1x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 100,- EUR

1x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 50,- EUR

Výhry sa môžu čiastočne líšiť od výhier zobrazených počas komunikácie súťaže v zmysle tohto bodu.

8. Výhry odovzdá usporiadateľ výhercom doporučenou poštou na adresu, ktorú výherca uvedie v e-maile, na ktorý bude kontaktovaný maximálne do 10 dní od žrebovania.

9. Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov výhercov budú odovzdané výhercom najneskôr do 30 dní od kontaktovania výhercov.

10. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov uvedených súťažiacim v súťaži. Usporiadateľ doručí výhru na adresu uvedenú výhercom, pričom ak si výherca výhru nepreberie, prípadne sa zásielka vráti usporiadateľovi ako nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, usporiadateľ nie je povinný vykonať opätovný pokus o doručenie výhry. V takom prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, vyhradzuje si usporiadateľ právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

Výhry podľa bodu 7 nepodliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s akoukoľvek výhrou v súťaži.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť splnenie podmienok

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11. Účasťou v súťaži (vyplnením a odoslaním súťažného formulára) súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s účasťou na súťaži. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci Kauflandu súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo, e-mail v prípade výhercov aj kontaktná adresa), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na dataprotection@kaufland.sk. Osobné údaje, spracúvané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže (zaslanie výhry, príp. overenie veku a štúdia na vysokej škole) a marketingovej propagácie usporiadateľa, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu (meno a priezvisko a obec) na stránke www.predajne.kaufland.sk, Facebook, LinkedIn, Instagram. Poskytnuté údaje budú usporiadateľom na účely realizácie súťaže v prípade výhercov spracúvané po dobu 6 mesiacov od ukončenia súťaže a následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich (t. j. nevýhercov) budú spracúvané 1 mesiac od ukončenia súťaže a následne budú bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu na spracovanie osobných údajov na účely súťaže nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail a kontaktné telefónne číslo, v prípade výhercov kontaktná adresa), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, dobe platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.predajne.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn, Instagram), a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže.

 

Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

13. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

14. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.predajne.kaufland.sk.

15. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

16. Úplné znenie pravidiel súťaže je dostupné na www.predajne.kaufland.sk a v sídle usporiadateľa.

V Bratislave 1. 3. 2024

Zobraziť pravidlá súťaže Skryť pravidlá súťaže

Áno, chcem dostávať e-mailom pravidelné informácie o aktuálnych ponukách a akciách a preto sa prihlasujem k odberu noviniek na e-mail.

Pre odoslanie formulára potvrďte pole "Nie som robot" a zodpovedajte zobrazenú otázku.