Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi kupujúcim a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa kupujúci domnieva, že obchodník porušil iné práva kupujúceho. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník na žiadosť kupujúceho odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, a to za podmienok stanovených zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Podrobné informácie o alternatívnom riešení sporov, ako aj zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov, je možne nájsť na webových stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej obchodnej inšpekcie:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1?csrt=7374365160642824550

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Kupujúci ma právo voľby medzi príslušnými subjektmi alternatívneho riešenia sporov.