Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Letná súťaž s Kaufland Card

Nakúpte v Kauflande od 29. 7. do 8. 9. 2021 za minimálne 30 eur, použite Kaufland Card a ste v hre o nákupné poukázky v celkovej hodnote až 100 000 eur!  

Príjemné nákupy a veľa šťastia v žrebovaní! 😊 

   

    

Štatút súťaže: S Kaufland Card je to výhra

Štatút súťaže / Úplné znenie pravidiel súťaže
Názov súťaže: S Kaufland Card je to výhra
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ súťaže: Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sr., vl. č. 489/B  (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland Slovenská republika“).

Trvanie súťaže: od 29.7.2021 do 8.9.2021 (vrátane)

1. Usporiadateľ organizuje v čase od 29.7.2021 do 8.9.2021 súťaž  „S Kaufland Card je to výhra“ (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Súťaž je propagovaná v reklamných novinách Kaufland, v masovo komunikačných prostriedkoch vrátane internetu a aplikácie Kaufland, ako aj v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.

4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže.  

VSTUP DO SÚŤAŽE

5. Súťažiacim sa automaticky stáva každý, kto v čase trvania súťaže uskutoční aspoň jeden nákup minimálne v hodnote 30 eur s použitím Kaufland Card (ďalej len „súťažiaci“).

Usporiadateľ pre vylúčenie pochybností uvádza, že vyhrať môže len zákazník zaregistrovaný do vernostného programu Kaufland Card, to znamená zákazník, ktorý vykonal registráciu do vernostného programu Kaufland Card a uviedol svoje kontaktné údaje vrátane telefonického kontaktu. Osoby, ktoré využívajú či už fyzickú alebo digitálnu Kaufland kartu k už zaregistrovanej Kaufland karte (napr. ďalší členovia domácnosti), sa nebudú môcť zúčastniť tejto súťaže (ani vyhrať), nakoľko len ten súťažiaci, ktorý sa sám registroval do vernostného programu Kaufland Card, sa môže zúčastniť tejto súťaže (žrebovať sa bude spomedzi užívateľských účtov bez ohľadu na počet osôb, ktoré používajú spoločný užívateľský účet). Súťažiaci vstupuje do súťaže splnením vyššie uvedenej podmienky, čím zároveň súhlasí s týmito pravidlami súťaže.

ŽREBOVANIE/URČENIE VÝHERCOV

6. Výhercami súťaže sa stane 600 súťažiacich, ktorí splnia podmienky v súlade s bodom 5 štatútu súťaže a budú vyžrebovaní. Žrebovanie 600 výhercov a prípadných náhradníkov sa uskutoční v sídle usporiadateľa po skončení súťaže, najneskôr do 20 dní odo dňa ukončenia súťaže.  Žrebovanie výhercov zabezpečí usporiadateľ prostredníctvom žrebovacej komisie zloženej z 3 členov, a to náhodným výberom výhercov spomedzi súťažiacich, ktorí splnili podmienky pre vstup do súťaže v zmysle bodu 5 štatútu súťaže. Súťažiaci, ktorý splnil podmienky v súlade s bodom 5 štatútu súťaže, je automaticky zaradený do žrebovania, s tým že do žrebovania je zaradený každý súťažiaci iba raz bez ohľadu na počet vykonaných nákupov s použitím Kaufland Card, a teda jeden súťažiaci môže v súťaži vyhrať maximálne jednu výhru. Usporiadateľ vyhotoví zápisnicu zo žrebovania, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov a prípadných náhradníkov. Zápisnicu podpíšu všetci členovia žrebovacej komisie zúčastnení na žrebovaní. Zápisnica zo žrebovania bude uložená v sídle usporiadateľa.

Najneskôr do 14 pracovných dní po uskutočnení žrebovania budú výhercovia kontaktovaní prostredníctvom telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy, ktoré (-ú) uviedli pri registrácii do vernostného programu Kaufland Card.

VÝHRY A ODOVZDANIE VÝHIER

7. Výhrami v súťaži sa rozumie:

100x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 300 €
200x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 200 €
300x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 100 €

Výhry budú zo strany usporiadateľa odovzdané výhercom prostredníctvom pošty na adresu uvedenú pri registrácii do vernostného programu Kaufland Card a to najneskôr do 31.10.2021.

8. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto pravidiel súťaže. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Výherca nemá ani právo výberu z uvedených cien a ani nárok na zámenu výhry za inú.

9. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom na účely doručenia výhry. Usporiadateľ doručí výhru na adresu uvedenú pri registrácii do vernostného programu Kaufland Card, pričom ak si výherca výhru nepreberie, prípadne sa zásielka vráti usporiadateľovi ako nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, usporiadateľ nie je povinný vykonať opätovný pokus o doručenie výhry. V takom prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, vyhradzuje si usporiadateľ právo prideliť výhru náhradnému výhercovi, toto právo však nemusí využiť.

Výhry podľa bodu 7 nepodliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s akoukoľvek výhrou v súťaži.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10. Registráciou do Vernostného programu Kaufland Card vyjadruje súťažiaci súhlas s účasťou na súťaži. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) dáva súťažiaci účasťou v súťaži usporiadateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) na účely realizácie súťaže (v rozsahu - meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo/e-mail, adresa),  a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla alebo e-mailom na dataprotection@kaufland.sk. Uvedené osobné údaje, spracúvané v rámci účasti na súťaži, budú použité na účely realizácie súťaže  (overenie splnenia podmienok súťaže, žrebovanie výhercov, zaslanie výhry, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercov) a  marketingovej propagácie usporiadateľa (zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu na stránke www.kaufland.sk). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom spracúvané na účely realizácie súťaže v prípade výhercov po dobu 6 mesiacov od odovzdania výhry a následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú spracúvané 1 mesiac od ukončenia súťaže a následne budú bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu na spracovanie osobných údajov na účely súťaže alebo ukončením účasti súťažiaceho vo Vernostnom programe Kaufland Card už nie je ďalšia účasť na súťaži možná. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo alebo e-mail  a adresa), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením jeho osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry na stránke www.kaufland.sk. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. 

Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácií  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem, prináleží súťažiacemu právo namietať v zmysle čl. 21 GDPR. Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súhlas, má súťažiaci možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia. 

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

11. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. 

12. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.

13. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

14. Pravidlá tejto súťaže sú dostupné na kaufland.sk/kauflandcard a v sídle usporiadateľa.

V Bratislave dňa 29.7.2021