Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Veľkonočné vajíčka

Po našom letáku sa rozkotúľalo niekoľko veľkonočných vajíčok s logom Kaufland. Nájdite ich, spočítajte a odpoveď odošlite cez on-line formulár. Všetkých, ktorí pošlú správnu odpoveď, zaradíme do žrebovania o 50 nákupných poukážok Kaufland v hodnote 50 eur. Lákavé? Tak neváhajte, otvorte leták a hľadajte vajíčka. Prajeme vám ostrý zrak 👀 a šťastie v žrebovaní ✊!  

Súťaž trvá od  27. 3. do 3. 4. 2024.

Súťaž prebieha od

Súťažná otázka

Koľko veľkonočných vajíčok s Kaufland logom je v letáku?

Kontaktné údaje

Adresa

 

 

 

Úplné znenie pravidiel súťaže (štatút)

„Veľkonočné vajíčka“

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ súťaže: Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sr., vložka č. 489/B  (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“).

1.  Usporiadateľ organizuje v čase od 27. 3. 2024 do 3. 4. 2024 (vrátane) online súťaž s názvom „Veľkonočné vajíčka“ (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Súťaž je propagovaná v reklamných novinách Kaufland, v masovo komunikačných prostriedkoch vrátane internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ

4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE

5. Súťažiaci vstupuje do súťaže a ďalej súťaží vyplnením a odoslaním on-line súťažného formulára so správnou odpoveďou na súťažnú otázku „Koľko veľkonočných vajíčok s Kaufland logom je v letáku?“ na webovej stránke www.predajne.kaufland.sk.

6. Každý súťažiaci, ktorý v čase trvania súťaže vyplní a odošle on-line formulár so správnou odpoveďou na súťažnú otázku, vstupuje do súťaže a ďalej súťaží o výhry.

7. Súťažný formulár obsahuje povinné kontaktné údaje – meno, priezvisko, ulicu, číslo domu, PSČ, obec a  telefónne číslo a nepovinný kontaktný údaj – e-mail, on-line formulár ďalej obsahuje súťažnú otázku, na ktorú súťažiaci odpovedá v zmysle bodu 6. Súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže v zmysle bodu 5, dáva súhlas s tým, aby v prípade, ak bude výhercom, jeho osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko a obec, boli bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.predajne.kaufland.sk, Facebook, Instagram a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže, a to v plnej alebo skrátenej forme.

ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA

8. Usporiadateľ, v zmysle uvedených pravidiel súťaže, vyžrebuje nasledovné výhry:

50x nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 50 eur

9. Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov budú odovzdané najneskôr do 30 dní od ukončenia žrebovania.

10. Výhry odovzdá usporiadateľ výhercom doporučenou poštou.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11. Účasťou v súťaži (vyplnením a odoslaním súťažného formulára) udeľuje súťažiaci Kauflandu, v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa a v prípade výhercov aj kontaktná adresa), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na dataprotection@kaufland.sk. Osobné údaje, spracúvané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže (zaslanie výhry prípadne overenie veku) a marketingovej propagácie usporiadateľa, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu (meno a priezvisko a obec) na stránke www.predajne.kaufland.sk, Facebook, Instagram. Poskytnuté údaje budú usporiadateľom na účely realizácie súťaže v prípade výhercov spracúvané po dobu 6 mesiacov od ukončenia súťaže a následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich (t. j. nevýhercov) budú spracúvané 1 mesiac od ukončenia súťaže a následne budú bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely súťaže nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo, v prípade výhercov kontaktná adresa), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, dobe platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.predajne.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením svojich osobných údajov na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram), a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže.

Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese: dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

12. Výhry nepodliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.

13. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu.

14. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa.

15. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.predajne.kaufland.sk.

16. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

17. Úplné znenie pravidiel súťaže je dostupné na www.predajne.kaufland.sk a v sídle usporiadateľa.

V Bratislave 27. 3. 2024

Zobraziť pravidlá súťaže Skryť pravidlá súťaže

Áno, chcem dostávať e-mailom pravidelné informácie o aktuálnych ponukách a akciách a preto sa prihlasujem k odberu noviniek na e-mail.

Pre odoslanie formulára potvrďte pole "Nie som robot" a zodpovedajte zobrazenú otázku.