Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Instagram: Tiráž, ochrana osobných údajov a pravidlá

OBSAH DOKUMENTU:

A: Úplne znenie pravidiel súťaže K Park merch so Separovým tagom

B: Úplne znenie pravidiel súťaže Letné drinky

C: Sociálne médiá - tiráž a zásady ochrany osobných údajov

______________________________________________________

A: Úplné znenie pravidiel súťaže Súťaž o K Park merch so Separovým tagom

(ďalej len „štatút“)

K účasti na súťaži „Súťaž o K Park merch so Separovým tagom“ (ďalej len „súťaž“) je potrebné užívateľské konto na Instagrame.

Usporiadateľ súťaže:
Súťaž organizuje spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava (ďalšie bližšie detaily sú uvedené nižšie)
Telefón: 02/49 59 02 00
E-mail: facebook@kaufland.sk

Kaufland Slovenská republika v.o.s. je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava, IČO: 35790164, IČ DPH SK2020234216. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sr, vložka č. 489/B (ďalej ako „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“). Spoločnosť koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je obchodná spoločnosť Kaufland Management SK s.r.o., so sídlom:  Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35788542, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sr, vložka č. 489/B, a táto koná prostredníctvom svojich konateľov v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v súlade s poverením k samostatnému zastupovaniu. Orgán kontroly vnútorného trhu, ktorému činnosť spoločnosti ako poskytovateľa služieb podlieha: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (viac informácií a ďalšie kontakty na internetovej stránke www.soi.sk).

Účasť na súťaži sa riadi nasledujúcimi podmienkami a pravidlami (ďalej aj ako „podmienky súťaže“ alebo „pravidlá súťaže“):

1. Účasť v súťaži

Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 13 rokov, má vytvorené vlastné užívateľské konto na Instagrame, adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži (ďalej len „súťažiaci“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby bez plnej spôsobilosti na právne úkony sa môžu zúčastniť súťaže len so súhlasom zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ustanovení tohto štatútu. Zákonný zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.

Súťažiaci potvrdí svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže pridaním príspevku na svoj profil, ktorý bude vytvorený podľa inštrukcií uvedených v súťažnom príspevku na profile Kaufland Slovensko. Súťažiaci týmto zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže. Profil súťažiaceho musí byť pre zaradenie do súťaže nastavený ako verejný. Účasť na súťaži nie je spoplatnená. Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu. Kaufland má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

2. Vylúčenie určitých osôb zo súťaže

Pri viacnásobnej účasti (pridaním viacerých príspevkov na svoj Instagram profil počas jedného kola) súťažiaceho si Kaufland vyhradzuje právo zaradiť súťažiaceho do žrebovania v danom kole len raz.

3. Priebeh a realizácia súťažeSúťažiaci vstupuje do súťaže pridaním videa alebo fotografie na svoj profil, ktoré bude obsahovať súťažiaceho zobrazeného pri vykonávaní športovej aktivity, označí v poste @separ__dms a

@kauflandslovensko a do popisu postu pridá hashtag #kparksutaz. Profil súťažiaceho musí byť pre zaradenie do súťaže nastavený ako verejný.

Pre zaradenie do žrebovania musí súťažiaci splniť vyššie uvedené podmienky. Súťaž trvá v čase od 21.8.2023 od 20.00 h do 31.8.2024 do 24.00 h. Súťaž sa skladá zo dvanástich samostatných kôl:

1. kolo: 21.8.2023 od 20.00 h – 30.9.2023 do 24.00 h

2. kolo: 1.10.2023 od 00.01 h – 31.10.2023 do 24.00 h

3. kolo: 1.11.2023 od 00.01 h – 30.11.2023 do 24.00 h

4. kolo: 1.12.2023 od 00.01 h  – 31.12.2022 do 24.00 h

5. kolo: 1.1.2024 od 00.01 h  – 31.1.2024 do 24.00 h

6. kolo: 1.2.2024 od 00.01 h   – 29.2.2024 do 24.00 h

7. kolo: 1.3.2024 od 00.01 h   – 31.3.2024 do 24.00 h

8. kolo: 1.4.2024 od 00.01 h   – 30.4.2024 do 24.00 h

9. kolo: 1.5.2024 od 00.01 h   – 31.5.2024 do 24.00 h

10. kolo: 1.6.2024 od 00.01 h   – 30.6.2024 do 24.00 h

11. kolo: 1.7.2024 od 00.01 h   – 31.7.2024 do 24.00 h

12. kolo: 1.8.2024 od 00.01 h   – 31.8.2024 do 24.00 h

Dbajte však na nasledovné: Pokiaľ zmažete vlastný súťažný príspevok z osobného profilu ešte pred oznámením o výhre, nemôžete sa ďalej zúčastňovať na súťaži.

4. Žrebovanie výhercov

Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa do 7 pracovných dní od ukončenia každého z dvanástich kôl súťaže zo všetkých súťažiacich, ktorí v určenom termíne v súlade s týmito podmienkami súťaže pridajú príspevok na svoj osobný Instagram profil a splnia aj ďalšie podmienky súťaže uvedené v bode 3.

Jeden súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru (1 súpravu merchu). Každé súťažné kolo bude mať 1 výhercu. Celkovo teda bude 12 výhercov súťaže. Výhercovia budú informovaní do siedmich pracovných dní od uskutočnenia žrebovania spoločnosťou Kaufland formou Instagram story a súkromnej správy na sociálnej sieti Instagram . Ak sa výherca neprihlási spoločnosti Kaufland na e-mail: facebook@kaufland.sk a neposkytne svoje kontaktné údaje do 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia informácie o výhre, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zostáva v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade zrieknutia sa výhry výhercom. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné. Komentáre, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo ktoré sú hanlivé alebo urážlivé, nesmú byť pridávané pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takéto komentáre zo súťaže.

5. Výhry

Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá v súťaži nasledovné výhry:

V každom kole pôjde o 1 súpravu merchu K Park s tagom Separa.

Celkovo pôjde o 12 súprav merchu K Park s tagom Separa.

  Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výhry do výšky 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

6. Zmena podmienok súťaže / Ukončenie súťaže
Zmeny podmienok účasti na súťaži, resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti na súťaži (so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky súťaže).

K zmenám podmienok účasti, k skráteniu, predĺženiu či prerušeniu celej súťaže alebo žrebovania alebo ich časti môže dôjsť iba výnimočne, a to najmä v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu súťaže alebo žrebovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a/alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Toto platí aj v prípade, ak je priebeh súťaže prerušený alebo ukončený  z právnych dôvodov, ako aj pri manipulácii alebo pokusoch o manipuláciu, ktoré by mali vplyv na správu, bezpečnosť, integritu a/alebo správny a riadny priebeh žrebovania. Ak je prerušenie alebo ukončenie súťaže spôsobené správaním sa účastníka súťaže, je usporiadateľ oprávnený žiadať od tohto účastníka súťaže náhradu škody tým vzniknutej.

7. Ostatné

Tieto podmienky účasti a celý právny vzťah medzi súťažiacimi a spoločnosťou Kaufland podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti na súťaži neplatné alebo sa stali neplatnými, ostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá. Úplné znenie podmienok účasti na súťaži je dostupné po celý čas trvania súťaže v sídle spoločnosti Kaufland a na webovej stránke www.kaufland.sk.

8. Ochrana osobných údajov
Účasťou v súťaži (pridaním príspevku podľa pokynov na svoj Instagramový profil splnením ostatných podmienok vstupu do súťaže v bode 3)  vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci Kauflandu súhlas na spracovanie osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu nie väčšom ako oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail, označenie Instagramového profilu a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu) (ďalej aj ako „osobné údaje“), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na internet@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 6 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo, označenie Instagramového profilu a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s prípadným zverejnením osobných údajov (názov profilu) na internetových profiloch Separa. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

9. Upozornenie
Táto súťaž nie je realizovaná v spojení so spoločnosťou Meta a nie je žiadnym spôsobom Metou sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná. Príjemcom informácií, ktoré účastník súťaže poskytne, nie je Meta, ale spoločnosť Kaufland.

V Bratislave dňa 22.8.2023

 

B: Úplné znenie pravidiel súťaže „Letné drinky“

(ďalej len „štatút“)

K účasti na súťaži  „Letné drinky“ (ďalej len „súťaž“) je potrebné užívateľské konto na Facebooku alebo na Instagrame.

Usporiadateľ súťaže:
Súťaž organizuje spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava (ďalšie bližšie detaily sú uvedené nižšie)

E-mail: facebook@kaufland.sk

Kaufland Slovenská republika v.o.s. je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava, IČO: 35790164, IČ DPH SK2020234216. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sr, vložka č. 489/B (ďalej ako „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“). Spoločnosť koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je obchodná spoločnosť Kaufland Management SK s.r.o., so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35788542, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 21755/B, a táto koná prostredníctvom svojich konateľov v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v súlade s poverením k samostatnému zastupovaniu. Orgán kontroly vnútorného trhu, ktorému činnosť spoločnosti ako poskytovateľa služieb podlieha: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (viac informácií a ďalšie kontakty na internetovej stránke www.soi.sk).

Účasť na súťaži sa riadi nasledujúcimi podmienkami a pravidlami (ďalej aj ako „podmienky súťaže“ alebo „pravidlá súťaže“):

 

1. Účasť v súťaži

 

Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 13 rokov, má vytvorené vlastné užívateľské konto na Facebooku a/alebo Instagrame, adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži (ďalej len „súťažiaci“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby bez plnej spôsobilosti na právne úkony sa môžu zúčastniť súťaže len so súhlasom zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ustanovení tohto štatútu. Zákonný zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Súťažiaci týmto zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže. Účasť na súťaži nie je spoplatnená. Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu. Kaufland má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

 

2. Priebeh a realizácia súťaže

Súťažiaci vstupuje do súťaže pridaním komentára pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže na facebookovej stránke a/alebo instagramovej stránke spoločnosti Kaufland (ďalej len „súťažný príspevok“). V komentári súťažiaci odpovie na súťažnú otázku:

Vyberte si svoj letný drink a vyhrajte nákupnú poukážku.

 

Súčasťou súťažného príspevku je vizuál, kde je vyobrazených 8 rôznych letných drinkov označených číslami 1. – 8. Každý nápoj predstavuje nákupnú poukážku inej (vopred určenej) hodnoty. Úlohou súťažiaceho je zvoliť si jeden ľubovoľný drinkj a uviesť jeho číslo do komentára. Súťažiaci nebude vopred vedieť, akú hodnotu má poukážka, ktorú predstavuje ním zvolený nápoj. Poukážky sú rozmiestnené náhodne.

Súťaž trvá v čase od 12. 7. 2024 od 17:00 do 17. 7. 2024 do 24:00. Komentáre, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do žrebovania.

Dbajte však na nasledovné: Súťaž a súťažné komentáre účastníkov zostávajú viditeľné pre každého návštevníka Facebook stránky a/alebo Instagram stránky Kauflandu. Máte možnosť Váš komentár kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však zmažete vlastný komentár ešte pred oznámením o výhre, nemôžete sa ďalej zúčastňovať na súťaži.

 

3. Žrebovanie výhercov


Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže zo všetkých súťažiacich, ktorí v termíne od 12. 7. 2024 do 17. 7. 2024 v súlade s týmito podmienkami súťaže pridajú komentár s odpoveďou na súťažnú otázku pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže na sociálnej sieti Facebook a/alebo sociálnej sieti Instagram podľa bodu 3 tohto štatútu. Komentáre súťažiacich, ktoré splnili súťažné zadanie, budú rozdelené do ôsmich skupín podľa drinku uvedeného v komentári. Na Facebooku aj Instagrame dohromady bude vyžrebovaných 8 výhercov (jeden výherca z každej skupiny). Jeden súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru. Výhercovia budú informovaní do siedmich pracovných dní od uskutočnenia žrebovania spoločnosťou Kaufland formou súkromnej správy zaslanej jednotlivým výhercom (Instagram) a formou súkromnej správy alebo odpovedného komentára na súťažný komentár (Facebook). Ak sa výherca neprihlási spoločnosti Kaufland na e-mail: facebook@kaufland.sk a neposkytne spoločnosti Kaufland svoje kontaktné údaje do 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia informácie o výhre, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zostáva v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade zrieknutia sa výhry výhercom. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné. Komentáre, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo ktoré sú hanlivé alebo urážlivé, nesmú byť pridávané pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takéto komentáre zo súťaže.

 

4. Výhry


Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá výhercom v súťaži nasledovné výhry:

1x nákupná poukážka do predajní Kaufland v hodnote 30 €

1x nákupná poukážka do predajní Kaufland v hodnote 50 €

1x nákupná poukážka do predajní Kaufland v hodnote 70 €

1x nákupná poukážka do predajní Kaufland v hodnote 100 €

1x nákupná poukážka do predajní Kaufland v hodnote 150 €

1x nákupná poukážka do predajní Kaufland v hodnote 200 €

1x nákupná poukážka do predajní Kaufland v hodnote 250€

1x nákupná poukážka do predajní Kaufland v hodnote 350 €

Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výhry do výšky 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

 

5. Zmena podmienok súťaže / Ukončenie súťaže


Spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celú súťaž alebo žrebovanie alebo ich časti v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu súťaže alebo žrebovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a / alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Toto platí aj v prípade, ak je priebeh súťaže prerušený alebo ukončený  z právnych dôvodov, ako aj pri manipulácii alebo pokusoch o manipuláciu, ktoré by mali vplyv na správu, bezpečnosť, integritu a / alebo správny a riadny priebeh žrebovania. Ak je prerušenie alebo ukončenie súťaže spôsobené správaním sa účastníka súťaže, je usporiadateľ oprávnený žiadať od tohto účastníka súťaže náhradu škody tým vzniknutej. Zmeny podmienok účasti na súťaži, resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti na súťaži (so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky súťaže).

 

6. Ostatné


Tieto podmienky účasti a celý právny vzťah medzi súťažiacimi a spoločnosťou Kaufland podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti na súťaži neplatné alebo sa stali neplatnými, ostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá. Úplné znenie podmienok účasti na súťaži je dostupné po celý čas trvania súťaže v sídle spoločnosti Kaufland a na webovej stránke www.kaufland.sk.

 

7. Ochrana osobných údajov

Usporiadateľ ponúka možnosť zúčastniť sa súťaže na facebookovej stránke a/alebo instagramovej stránke spoločnosti Kaufland. Účasťou v súťaži (pridaním komentára pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže Letné drinky) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci Kauflandu súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail, označenie facebookového, resp. instagramového profilu a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na facebook@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 24 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo, označenie facebookového, resp. instagramového profilu a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

 

8. Upozornenie

Táto súťaž nie je realizovaná v spojení so spoločnosťou Facebook a nie je žiadnym spôsobom Facebookom sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná. Príjemcom informácií, ktoré účastník súťaže poskytne, nie je Facebook, ale spoločnosť Kaufland.

V Bratislave dňa 12. 7. 2024

 

 

C: Sociálne médiá – tiráž a zásady ochrany osobných údajov  

„Obsah“

A. Tiráž

Poskytovateľ služieb podľa § 4 Zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode

Spoločnosť:
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava
Telefón: 0800/15 28 35
E-mail: info@kaufland.sk

Kaufland Slovenská republika v.o.s. je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom:
Bratislava, Trnavská cesta 41/A, IČO: 35790164, DIČ DPH SK2020234216. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sr, vložka č. 489/B. Spoločnosť koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je obchodná spoločnosť Kaufland Management SK s.r.o., so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 41/A, IČO: 35788542, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 21755/B, táto konajúca prostredníctvom svojich konateľov v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v súlade s poverením k samostatnému zastupovaniu. Orgán kontroly vnútorného trhu, ktorému činnosť spoločnosti ako poskytovateľa služieb podlieha: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (viac informácií a ďalšie kontakty na internetovej stránke www.soi.sk).

Upozornenie na Compliance - porušenia

Ak máte záujem oznámiť Compliance - porušenia alebo máte otázky k téme Compliance týkajúce sa Kauflandu, môžete sa obrátiť prostredníctvom pošty alebo e-mailu na našu Compliance-manažérku alebo na dôverných právnych zástupcov, prípadne môžete využiť náš on-line oznamovací systém.

B. Zásady ochrany osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia EÚ.

V nižšie uvedenom texte by sme Vás chceli informovať o zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi na platformách sociálnych sietí spoločnosti Kaufland podľa čl. 13 Nariadenia EÚ.

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Sídlo:   Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
Tel.:     0800/15 28 35
E-mail: info@kaufland.sk

(ďalej len „Kaufland“)

 2. Kaufland prevádzkuje nasledujúce stránky sociálnych sietí:

Facebook:      https://www.facebook.com/KauflandSlovenskaRepublika

YouTube:        https://www.youtube.com/channel/UCidlv8t1f6VsQ8f-tre1q5A

Instagram:      https://www.instagram.com/kauflandslovensko/?hl=sk

TikTok:            https://www.tiktok.com/@kauflandslovensko?lang=cs-CZ

Pinterest:        https://sk.pinterest.com/Kaufland_Slovensko/

GIPHY:            https://giphy.com/KauflandSlovensko

LinkedIn:         https://www.linkedin.com/company/kaufland-slovensko/

Twitter:           https://twitter.com/Kaufland_SK

Popri nás existuje ešte samotný prevádzkovateľ príslušnej platformy sociálnej siete. Ide o ďalšieho samostatného prevádzkovateľa, vykonávajúceho spracúvanie osobných údajov, na ktoré však máme len obmedzený dosah. V prípadoch, v ktorých môžeme ovplyvniť a určiť podmienky spracúvania osobných údajov sa usilujeme, v rámci možností poskytnutých nám zo strany prevádzkovateľa sociálnej siete o to, aby ním vykonávané spracúvanie osobných údajov bolo realizované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V mnohých prípadoch ale nemôžeme ovplyvniť spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom platformy sociálnej siete a tiež nevieme presne, ktoré osobné údaje prevádzkovateľ platformy sociálnej siete spracúva.

3. Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom Kauflandu / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Kaufland spracúva osobné údaje na stránkach sociálnych sietí za účelom informovania zákazníkov o ponukách, produktoch, službách, akciách, súťažiach, odborných témach, novinkách a za účelom komunikácie s návštevníkmi sociálnych sietí o týchto témach, ako aj za účelom zodpovedania príslušných dopytov, pochvaly alebo kritiky.

Ako už bolo uvedené, v prípadoch, v ktorých nám to poskytovateľ platformy sociálnej siete umožní, dbáme na to, aby naše stránky na sociálnych sieťach boli čo najviac v súlade s ochranou osobných údajov. Štatistiky, ktoré nám poskytuje poskytovateľ platformy sociálnej siete vieme ovplyvňovať len v obmedzenej miere a nie sme schopní ich odpojiť. Dbáme však o to, aby nám neboli poskytované žiadne dodatočné voliteľné štatistiky.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je čl. 6, ods. 1, písm. f.) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na rozvíjaní našich vzťahov s verejnosťou a na zodpovedaní dopytov našich zákazníkov a návštevníkov našich webových stránok a tým zabezpečiť a rozvíjať spokojnosť klientov. V súvislosti s právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaží si prosím  pozrite článok 7 nižšie.

Pokiaľ nám dopyt položíte prostredníctvom platformy sociálnej siete, môžeme Vás, v závislosti od požadovanej odpovede, odkázať aj na iné, bezpečnejšie komunikačné kanály, ktoré zaručujú dôvernosť. Vždy máte možnosť zasielať nám dôverné dopyty na našu kontaktnú adresu uvedenú pod bodom 1 vyššie alebo v tiráži.

V prípade, ak je to opodstatnené, spracúvame vaše osobné údaje na účely ktoré nám ukladá zákon alebo ktoré by mohli byť potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo oprávnených záujmov.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je potom čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia EÚ.

 

4. Kategórie osobných údajov

Na našich platformách sociálnych sietí budú zverejnené a spracúvané nasledujúce kategórie osobných údajov, týkajúcich sa Vašej osoby: priezvisko a meno (pokiaľ ste registrovaní pod Vašim skutočným menom a toto je na príslušnej platforme aj zverejnené), užívateľské meno používané na príslušnej platforme, Vaše príspevky na našich stránkach (napr. Vaše videá, obrázky, komentáre, lajky), verejné správy (zverejnené na časových osiach jednotlivých platforiem našich sociálnych sietí), súkromné správy (pokiaľ sme od vás takéto obdržali), kontaktné údaje (pokiaľ sme od vás takéto obdržali, účasti na súťažiach (pokiaľ sa jedná o verejné súťaže na platformách sociálnych sietí) a Vaše storky, pokiaľ ste tieto zverejnili a uviedli v nich prepojenia na naše stránky.  

5. Príjemcovia / Kategórie príjemcov

Osobné údaje, ktoré ste pridali na našich stránkach sociálnych sietí, ako napr. komentáre, videá, obrázky, lajky, verejné správy atď. sa zverejňujú prostredníctvom prevádzkovateľov platforiem sociálnych sietí a nikdy ich nespracúvame ani nepoužívame na iný účel. Vyhradzujeme si však, v prípade potreby, právo vymazať obsah porušujúci právne predpisy, ako napr. príspevky porušujúce právne predpisy, nenávistné komentáre, vulgárne komentáre (napr. so sexuálnym obsahom) alebo prílohy (napr. obrázky alebo videá), ktoré porušujú autorské práva, osobnostné práva, trestnoprávne predpisy alebo etické zásady Kauflandu.  

Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré nám zašlete dôverne (napr. prostredníctvom funkcie súkromnej správy, listom alebo e-mailom), prenos týchto osobných údajov na tretiu stranu mimo skupiny Kaufland zásadne vylučujeme. Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní, pravidelne z našej strany kontrolovaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ. Okrem toho môže nastať situácia, že bude potrebné postúpiť Váš dopyt na nášho zmluvného partnera (napr. nášho dodávateľa v prípade požiadaviek týkajúcich sa špecifických produktov), a to za účelom jeho vybavenia. V týchto prípadoch bude váš dopyt pred jeho postúpením anonymizovaný takým spôsobom, aby si tretia strana nemohla spojiť tento dopyt s vašou osobou. Ak by bolo v konkrétnom prípade nevyhnutné postúpiť tretej strane (napr. nášmu dodávateľovi) aj vaše osobné údaje (napr. v prípade uplatnenia si nároku zo záruky), o tejto potrebe náležite poskytujeme informáciu a požiadame vás, tam kde je to relevantné, o udelenie príslušného súhlasu.  Taktiež však môžu nastať prípady kedy budeme postupovať vaše osobné údaje príjemcom, ak nám to ukladá zákon alebo ak by to mohlo byť potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo oprávnených záujmov (napr. súdy, právni zástupcovia).

 

6. Doba uchovávania / Kritériá pre určenie doby uchovávania

Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s Vaším podnetom (rozhorčenie, pochvala alebo kritika), zaslanom prostredníctvom priamej správy, budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo Vám bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané resp. trvalo anonymizované. Uchovávanie údajov 90 dní po zaslaní finálnej odpovede odzrkadľuje skutočnosť, že sa výnimočne môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete, ako zákazník, po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné nadviazať na predchádzajúcu komunikáciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už zákazníci nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich podnetom. Pri uplatnení Vašich práv ako dotknutej osoby budú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu 3 rokov po zaslaní finálnej odpovede, a to ako dôkaz, že sme Vám poskytli dostatočné vysvetlenie a že sme splnili zákonom stanovené požiadavky. Výnimočne budeme spracúvať vaše osobné údaje dlhšiu dobu napríklad ak nám to ukladá zákon alebo by to mohlo byť potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo oprávnených záujmov. V takomto prípade budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu stanovenú zákonom a ak zákon neustanovuje lehotu, budeme spracúvať vaše údaje po dobu existencie osobitného dôvodu na spracúvanie osobných údajov (napr. prebiehajúce súdne, iné konanie alebo do doby na podanie mimoriadnych opravných prostriedkov).

Všetky príspevky Vami zverejnené na stránke niektorej z našich sociálnych sietí zostanú uchované po neobmedzenú dobu na časovej osi, ak ich neodstránime z dôvodu aktualizácie základnej témy alebo z dôvodu ich rozporu s právnymi predpismi alebo našimi smernicami alebo pokiaľ neodstránite príspevok sami.

Výmaz Vašich osobných údajov samotným prevádzkovateľom sociálnej siete nevieme nijako ovplyvniť. V tejto súvislosti sa preto dodatočne uplatnia aj zásady ochrany osobných údajov príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete.

7. Súťaže

Na našich platformách sociálnych sietí ponúkame, z času na čas, možnosť zúčastniť sa súťaží. Pokiaľ v osobitných zásadách ochrany osobných údajov konkrétnej súťaže nie je ustanovené inak alebo ste nám neudelili výslovný súhlas v širšom rozsahu, platí nasledovné:

Účel spracúvania osobných údajov: V rámci súťaže je účelom spracúvania osobných údajov uskutočnenie súťaže, ako aj určenie výhercov, ktorí sa môžu zúčastniť príslušnej súťaže, a to na základe ustanovení podmienok súťaže. V rámci klasickej súťaže budú osobné údaje účastníkov súťaže použité výhradne na zistenie výhercov, pričom budú následne obratom vymazané. Osobné údaje vyžrebovaného výhercu budú použité výhradne na uskutočnenie súťaže (upovedomenie výhercu, zaslanie výhry). Okrem toho nebudú osobné údaje použité k žiadnemu komerčnému alebo inému nekomerčnému účelu, resp. k reklamnému účelu. Ak sa zúčastníte súťaže, ktorá vyžaduje predchádzajúcu interakciu na stránke sociálnej siete, napr. komentovanie príspevku, zverejnenie fotografie, zdieľanie storky, atď., tieto údaje sa budú taktiež spracúvať za účelom účasti na súťaži. Pre ostatných používateľov stránky sociálneho siete ste viditeľným. Pokiaľ vystupujete na príslušnej sociálne sieti pod skutočným menom alebo ste rozpoznateľný podľa fotografie vo Vašom profile, nevieme, z našej strany, vylúčiť, že budete identifikovateľným pre ostatných používateľov.

Pri zverejňovaní Vášho obsahu dbajte prosím na to, aby žiadne ďalšie osoby neboli na Vašich príspevkoch rozpoznateľné.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaží je vo všeobecnosti čl. 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu riadne zrealizovať súťaž, ktorá bola zo strany Kauflandu vyhlásená.

V prípade, že nám v rámci konkrétnej súťaže udelíte súhlas v širšom rozsahu je právnym základom pre spracúvanie takto poskytnutých osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ. Pokiaľ nám v rámci súťaže poskytnete súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti. Podrobnejšie informácie sú upravené v osobitných podmienkach ochrany osobných údajov príslušnej súťaže.

Zverejnenie osobných údajov výhercov: V prípade výhry budú na platformách sociálnych sietí a našich webových stránkach uvedené, v rámci oznámenia o súťaži, prípadne Vaše pseudonymizované meno (ako napr. Zuzana H. z Bratislavy), skutočnosť, že ste vyhrali, ako aj typ výhry. Okrem toho by sme chceli zdieľať Váš príspevok k súťaži, a to medzi iným na príslušnej stránke sociálnej siete, prípadne aj na našej webovej stránke. Navyše by sme Vás chceli označiť ako výhercu súťaže a Vaše užívateľské meno zverejniť na stránke sociálnej siete. Právnym základom pre takéto spracúvanie osobných údajov je čl. 6, ods. 1, písm. f.) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem spočíva v obchodnom záujme Kauflandu propagovať naše súťaže, ako aj upozorňovať na naše stránky na sociálnych sieťach.

Proti spracúvaniu osobných údajov môžete kedykoľvek namietať. Za týmto účelom použite prosím nasledujúcu e-mailovú adresu: dataprotection@kaufland.sk, s uvedením hesla „Súťaž“ a Vášho mena, príp. používateľského mena, pod ktorým je možné Vás nájsť.

Pokiaľ je pri jednotlivých súťažiach naplánované osobitné oznamovanie o výhre (ako napr. odovzdanie výhry s fotodokumentáciou), bude potrebné k tomu získať Váš osobitný súhlas.

Kategórie osobných údajov: osobnými údajmi, ktoré sa budú spracúvať v rámci súťaží sú: priezvisko, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, ulica, číslo domu, PSČ, mesto a obsah komentára, príspevku, storky atď.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Prístup k osobným údajom získaným v rámci súťaží má výlučne príslušné odborné oddelenie Kauflandu, ktoré danú súťaž realizuje. Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretej strane len v prípade, pokiaľ je to nevyhnutne potrebné v súvislosti s realizáciou súťaže, napr. na zasielanie výhier prostredníctvom sponzora súťaže. Kaufland ubezpečuje, že so všetkými osobnými údajmi sa bude nakladať dôverne, a to v súlade s platnými predpismi na ochranu osobných údajov a že boli uzatvorené príslušné dohody o spracúvaní osobných údajov podľa článku 28 Nariadenia EÚ.

Majte však prosím na pamäti, že v dôsledku účasti na súťaži na platforme sociálnej siete Instagram má spoločnosť Meta (ku ktorej patrí platforma Instagram), príp. pri súťažiach na platforme sociálnej siete Tik Tok, spoločnosť Tik Tok prístup k Vašim osobným údajom. Nevieme nijako ovplyvniť to, že ktorým ďalším príjemcom spoločnosť Meta a/alebo spoločnosť Tik Tok Vaše osobné údaje ďalej sprístupní. Pri takomto sprístupnení osobných údajov je za ich ochranu zodpovedná spoločnosť Meta, príp. Tik Tok. Instagram a Tik Tok však nemajú žiadny vzťah k súťaži. Jediným zodpovedným za spracovanie osobných údajov v rámci súťaže je spoločnosť Kaufland.

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania: Po skončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje ostatných súťažiacich vymazané. Osobné údaje výhercov vecných cien budú uchovávané počas doby trvania záručnej doby vzťahujúcej sa k výhre, aby v prípade zistených vád na výhrach alebo škodových udalostiach si výherca mohol uplatniť reklamáciu za účelom odstránenia vady, výmeny tovaru alebo likvidácie škody. Ak sa zúčastníte súťaže, ktorá vyžaduje predchádzajúcu interakciu na stránke sociálnej siete, napr. komentovanie príspevku, zverejnenie určitého obrázku, zostane Váš príspevok uchovaný na našej časovej osy po neurčitú dobu. Tento príspevok však môžete sami kedykoľvek zmazať. To platí tiež pre príspevky na našej nástenke (Social Media Wall)..Keďže sa pritom jedná len o obyčajné zobrazenie príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré sú uchovávané na iných miestach, takéto príspevky budú vymazané len v prípade, ak vy sami uskutočníte ich výmaz.

Ak budeme zdieľať storku, v ktorej ste uviedli prepojenie na Kaufland, táto storka zmizne automaticky po 24 hodinách. Príspevky obsahujúce prepojenie na Kaufland nachádzajúce sa na Vašej stránke môžete vy sami náležite vymazať.

8. Zdieľanie obsahu na našej stránke sociálnych sietí a na našej nástenke (Social Media Wall)

V prípade, ak nezávisle od súťaží, označíte v príspevku alebo v storke Kaufland prostredníctvom hashtagov #Kaufland , #kauflandslovensko, môže sa stať, že budeme Váš príspevok zdieľať na našej časovej osy alebo v rámci storky a takpovediac ho „repostneme“. Všetky príspevky zverejnené na stránkach našich sociálnych sietí môžu byť súčasne zobrazené na našej nástenke (Social Media Wall), ktorá sa nachádza napr. na našej webovej stránke https://kariera.kaufland.sk/#socialne-siete. Bude sa pritom jednať len o zobrazenie platforiem sociálnych sietí. Príspevky sa však nebudú osobitne ukladať. V prípade, ak vymažete príspevky na stránke sociálnej siete, nebudú sa tieto príspevky naďalej zobrazovať ani na našej nástenke (Social Media Wall), týkajúcej sa sociálnych sietí.

Účelom spracúvania osobných údajov je upriamenie pozornosti na našu prítomnosť na sociálnych sieťach. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6, ods. 1, písm. f.) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem spočíva v obchodnom záujme Kauflandu osloviť čo možno najširší okruh ľudí. Máte možnosť namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Za týmto účelom sa môžete na nás obrátiť priamo, a to prostredníctvom stránky sociálnej siete alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: dataprotection@kaufland.sk, s uvedením hesla: „Zdieľanie obsahu sociálnych sietí“.

Kategórie osobných údajov, ktoré sa budú spracúvať v tejto súvislosti sú Vaše osobné údaje pochádzajúce z príspevkov Vami označených hashtagom #Kaufland. V dôsledku zdieľania je tiež viditeľné Vaše používateľské meno, pod ktorým vystupujete na príslušnej platforme sociálnej siete. Pokiaľ vystupujete na príslušnej sociálnej sieti pod skutočným menom alebo ste rozpoznateľný podľa fotografie vo Vašom profile, nevieme z našej strany vylúčiť, že budete identifikovateľným pre ostatných používateľov.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Príspevky môžu vidieť všetky osoby používajúce stránku sociálnej siete, ktorým bolo umožnené vidieť príspevok, ako aj samotný prevádzkovateľ platformy. Navyše je možné vidieť príspevky na našej nástenke / Social Media Wall, týkajúcej sa sociálnych sietí na našej webovej stránke: https://kariera.kaufland.sk/#socialne-siete. Pritom sa jedná len o zobrazenie našej webovej stránky na platforme sociálnych médií. V prípade, ak tam vymažete svoj príspevok, vymaže sa tento príspevok aj na webovej stránke.

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania: V prípade, ak budeme zdielať storky, budú tieto verejne viditeľné na našom profile po dobu 24 hodín. Príspevky, ktoré zdieľame na stránke našej spoločnosti sú tam trvale uchovávané. V prípade, ak vymažete Váš príspevok, tak sa tento vymaže aj na našej stránke. Ak si neželáte, aby sme zdieľali Váš príspevok na našej stránke, môžete tento postup namietať, a to vyššie uvedeným spôsobom.

9.  Zodpovednosť prevádzkovateľa platformy sociálnej siete a účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom prevádzkovateľa platformy sociálnej siete

Na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom prevádzkovateľov platforiem (ako napr. spravovanie členov a zdieľané informácie) máme len obmedzený dosah. V prípadoch, v ktorých môžeme ovplyvniť a určiť podmienky spracúvania osobných údajov sa usilujeme, rámci našich možností, o to, aby bolo spracúvanie osobných údajov prostredníctvom prevádzkovateľa platformy realizované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V mnohých prípadoch ale nemôžeme ovplyvniť spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom platformy sociálnej siete a tiež nevieme presne, ktoré osobné údaje prevádzkovateľ platformy sociálnej siete spracúva.

Prevádzkovateľ platformy prevádzkuje celú IT infraštruktúru príslušnej služby, vyhradzuje si vlastné podmienky spracúvania osobných údajov a udržiava špecifický užívateľský vzťah k Vám (pokiaľ ste registrovaným užívateľom sociálnej siete). Okrem toho je prevádzkovateľ samostatne zodpovedný za všetky otázky týkajúce sa údajov Vášho užívateľského profilu, na ktoré my, ako spoločnosť, nemáme žiadny dosah.

Prosím buďte si vedomí nasledujúceho: Nie je vylúčené, že prevádzkovateľ platformy sociálnej siete využíva údaje týkajúce sa Vášho profilu a správania, a to za účelom vyhodnocovania Vašich zvykov, osobných vzťahov, záľub. Kaufland nemá žiadny dosah na spracúvanie alebo zdieľanie Vašich osobných údajov prostredníctvom poskytovateľa platformy sociálnej siete.

Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov prostredníctvom poskytovateľa platformy sociálnej siete a ďalších možností ako namietať voči takémuto spracúvaniu nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov poskytovateľa:

Facebook, Meta Platforms Ireland Limited:             Ochrana osobných údajov

YouTube, Google Ireland Limited:                            Ochrana osobných údajov

Instagram, Meta Platforms Ireland Limited:            Ochrana osobných údajov  

TikTok, TikTok Technology Limited Ireland:            Ochrana osobných údajov   

Pinterest, Pinterest Europe Ltd., Ireland:                 Ochrana osobných údajov               

Giphy, Meta Platforms Ireland Limited:                   Ochrana osobných údajov               

LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company:      Ochrana osobných údajov   

Twitter International Unlimited Company:             Ochrana osobných údajov

V rámci využívania platformy môže príslušný prevádzkovateľ platformy spracúvať Vaše osobné údaje prípadne aj na serveroch v tretích krajinách, a to predovšetkým v USA a v Spojenom kráľovstve.

10. Spoločná zodpovednosť, poskytovanie informácií podľa čl. 26, ods. 2 Nariadenia EÚ

Medzi nami a nasledujúcimi prevádzkovateľmi príslušných služieb sociálnych sietí existuje vzťah podľa čl. 26 ods. 1 Nariadenia EÚ (spoločná zodpovednosť):

-          Meta: https://en-gb.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

-          LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

-          TikTok: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms

Vo vzťahu k metódam sledovania návštevnosti webových stránok, ktoré používa prevádzkovateľ platformy vystupujeme, spolu s prevádzkovateľom platformy, ako spoloční prevádzkovatelia. Sledovanie návštevnosti webových stránok môže pritom prebiehať aj nezávisle, či už ste na príslušnej platforme prihlásení alebo registrovaní. Ako sme už uviedli, na metódy sledovania návštevnosti webových stránok platforiem nemáme žiadny dosah, napr. nemôžeme tieto platformy odstaviť.

Právnym základom pre sledovanie návštevnosti webových stránok je Váš súhlas podľa čl. 6, ods. 1, písm. a.) Nariadenia EÚ.

Možnosti ohľadom výkonu Vašich práv týkajúcich sa znemožnenia týchto metód sledovania návštevnosti webových stránok alebo odvolania Vášho súhlasu nájdete vo Vyhláseniach o ochrane osobných údajov jednotlivých prevádzkovateľov platforiem, tak ako sú tieto uvedené v článku 9. Ohľadom vyššie uvedeného môžete taktiež kontaktovať jednotlivých prevádzkovateľov platforiem, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v príslušnej tiráži.

Štatistiky, ktoré nám poskytuje poskytovateľ platformy sociálnej siete vieme ovplyvňovať len v obmedzenej miere, ako ich aj znemožniť. Dbáme však na to, aby nám neboli poskytované žiadne dodatočné voliteľné štatistiky.

Okrem toho si buďte tiež prosím vedomí, že prevádzkovateľ platformy sociálnej siete využíva údaje týkajúce sa Vášho profilu a správania, v súlade so svojimi podmienkami používania a ochrany osobných údajov, a to za účelom vyhodnocovania Vašich zvykov, osobných vzťahov, záľub. Kaufland nemá žiadny dosah na spracúvanie a zdieľanie Vašich osobných údajov prostredníctvom poskytovateľa platformy sociálnej siete.

Okrem toho je prevádzkovateľ samostatne zodpovedný za všetky otázky týkajúce sa údajov Vášho užívateľského profilu, na ktoré my, ako spoločnosť, nemáme žiadny dosah.  Prevádzkovateľ nemá žiadne možnosti ovplyvňovať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré vykonáva Kaufland v rámci komunikácie so zákazníkmi alebo súťaží.

Ďalšie informácie ohľadom príjemcov, resp. kategórií príjemcov, ako aj o dobe uchovávania, resp. kritérií pre určenie doby uchovávania nájdete vo Vyhláseniach o ochrane osobných údajov jednotlivých prevádzkovateľov platforiem (článok 9). Na tieto nemáme žiadny dosah.

V prípade, ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby vo vzťahu k určitému spracúvaniu osobných údajov, na ktoré máme dosah, obráťte sa prosím na nás. Váš dopyt (napr. žiadosť o poskytnutie informácií alebo uplatnenie práva namietať) následne sami posúdime alebo, v prípade potreby, dopyt postúpime na príslušnú platformu sociálnych sietí, a to v prípade, ak by sa Váš dopyt týkal spracúvania osobných údajov prostredníctvom prevádzkovateľa platformy sociálnej siete.

11. Spracúvanie osobných údajov v tretej krajine

O odovzdaní osobných údajov príjemcom do tretej krajiny (so sídlom mimo územia Európskeho hospodárskeho spoločenstva) sa dozviete z údajov týkajúcich sa príjemcov/kategórií príjemcov, a to v rámci popisu príslušného spracúvania osobných údajov. V súvislosti s niektorými tretími krajinami môže Európska komisia rozhodnúť, že tieto tretie krajiny zaručujú úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je porovnateľná s úrovňou ochrany osobných údajov poskytovanou krajinami v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Zoznam takýchto krajín nájdete na nasledujúcej stránke: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. V prípade, ak určitá krajina nezaručuje rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, dbáme na to, aby úroveň ochrany osobných údajov bola dostatočne zabezpečená prostredníctvom iných opatrení. Toto je možné zabezpečiť napr. prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel, štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie týkajúcich sa ochrany osobných údajov, certifikátov alebo uznaných pravidiel správania.

V určitých prípadoch má aj Vaše používanie platformy za následok spracúvanie Vašich osobných údajov v tretej krajine (so sídlom mimo územia Európskeho hospodárskeho spoločenstva), a to prostredníctvom prevádzkovateľa platformy. Bližšie informácie, týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov v tretej krajine, na ktoré nemá Kaufland dosah, nájdete vo Vyhláseniach o ochrane osobných údajov jednotlivých prevádzkovateľov platforiem (článok 9).

12. Vaše práva ako dotknutej osoby

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia EÚ máte právo získať na základe žiadosti bezplatne informácie o osobných údajoch uchovávaných spoločnosťou Kaufland k vašej osobe.

Súčasne máte v prípade splnenia zákonných predpokladov právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia EÚ), právo na vymazanie Vašich osobných údajov (čl. 17 Nariadenia EÚ) a na obmedzenie ich spracúvania (čl. 18 Nariadenia EÚ).

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia EÚ prináleží Vám právo namietať v zmysle čl. 21 Nariadenia EÚ. Pokiaľ namietate proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ Kaufland nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia EÚ. Toto právo môžete uplatniť však spravidla len voči prevádzkovateľovi platformy sociálnej siete, keďže iba tento má prístup k údajom Vášho profilu.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

13. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Na zodpovednú osobu spoločnosti Kaufland pre oblasť ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

e-mail: dataprotection@kaufland.sk

Adresa:
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance
Trnavská cesta 41/A
 831 04 Bratislava