Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Hokejová súťaž s Kaufland Card

Ukážka: Údaje vyznačené na pokladničnom bloku je potrebné uviesť do formulára

Každý súťažiaci, ktorý v termíne od 4. 4. do 17. 4. 2024 uskutoční nákup v hodnote minimálne 30 eur a použije pritom svoju Kaufland Card, následne vyplní a odošle súťažný formulár, bude zaradený do žrebovania o tieto výhry:

1.) 22x poukážka na autobusový zájazd na Majstrovstvá sveta v hokeji v Ostrave pre 2 osoby v termíne 10. 5. 2024  

2.) 22x poukážka na autobusový zájazd na Majstrovstvá sveta v hokeji v Ostrave pre 2 osoby v termíne 19. 5. 2024  

3.) 5x podpísaný hokejový dres Reprezentácie SR A

4.) 50x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 100 eur

 

Pozor: Pokladničný blok musí byť zaregistrovaný výlučne len na daného majiteľa Kaufland Card, ktorý svoju Kaufland Card použil pri nákupe.

Súťaž trvá od 4. apríla do

Chcete súťažiť aj o zájazd na Majstrovstvá sveta 2024 v hokeji alebo len o ostatné výhry?

Zájazd na MS 2024 v hokeji v Ostrave podlieha dani z príjmov. Preto, prosím, zvážte, či v prípade výhry na zájazd aj vycestujete.

Údaje z pokladničného bločku

Adresa

 

 

Štatút súťaže / Úplné znenie pravidiel súťaže

Názov súťaže: Hokejová súťaž s Kaufland Card

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ súťaže: Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd. Sr., vl. č. 489/B  (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“).

1. Usporiadateľ organizuje v čase od 4.4.2024 do 17.4.2024 (vrátane) súťaž „Hokejová súťaž s Kaufland Card“ (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Súťaž je propagovaná v reklamných novinách Kaufland, v masovo komunikačných prostriedkoch vrátane televízie, rádia a internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.

4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ktoré sú zbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť tiež zastúpené zákonným zástupcom.

PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE

5. Každý zákazník, ktorý v čase trvania súťaže od 4.4.2024 do 17.4.2024 uskutoční v ktoromkoľvek obchodnom dome Kaufland v Slovenskej republike aspoň jeden nákup v minimálnej hodnote 30 eur s použitím Kaufland Card (finálna suma úhrady musí byť v minimálnej hodnote 30 eur: t.j. už po prípadnom uplatnení zálohového bonu a iných zliav, t. j. nezapočítavajú sa zálohy za fľaše, ani ostatné zľavy odpočítané z hodnoty tovaru) a zároveň riadne vyplní a odošle súťažný formulár na internetovej stránke kaufland.sk/kauflandcard spolu s údajmi z pokladničného bloku predmetného nákupu, vstupuje do súťaže a ďalej súťaží o výhry.  

Usporiadateľ pre vylúčenie pochybností uvádza, že vyhrať môže len zákazník zaregistrovaný do vernostného programu Kaufland Card, to znamená zákazník, ktorý vykonal registráciu do vernostného programu Kaufland Card a uviedol svoje kontaktné údaje. Osoby, ktoré využívajú či už fyzickú alebo digitálnu Kaufland kartu k už zaregistrovanej Kaufland karte (napr. ďalší členovia domácnosti), sa nebudú môcť zúčastniť tejto súťaže (ani vyhrať), nakoľko len ten súťažiaci, ktorý sa sám registroval do vernostného programu Kaufland Card, sa môže zúčastniť tejto súťaže. Súťažiaci vstupuje do súťaže splnením vyššie uvedenej podmienky, čím zároveň súhlasí s týmito pravidlami súťaže.

6. Súťažný formulár obsahuje povinné údaje – meno, priezvisko, kontaktnú adresu (ulica, číslo domu, PSČ, obec), kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail a číslo Kaufland Card, pričom číslo Kaufland Card zaregistrované v súťažnom formulári musí byť totožné s číslom Kaufland Card uvedenom na pokladničnom bloku.

Ďalej formulár obsahuje povinné údaje z pokladničného bloku (predmetného nákupu v minimálnej hodnote 30 eur s použitím Kaufland Card počas trvania súťaže) – predajňu, dátum nákupu, číslo bloku, celkovú hodnotu nákupu uvedenú na danom pokladničnom bloku (t. j. výslednú sumu, ktorú zákazník za daný nákup zaplatil) a posledné štvorčíslie kódu pokladne. Súťažiaci, ktorý sa zapojí (prihlási) do súťaže v zmysle bodu 5, udeľuje usporiadateľovi súhlas s tým, aby jeho osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko a obec, boli bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže, a to v plnej alebo skrátenej forme.

Súčasťou formulára je aj povinná otázka, na ktorú súťažiaci musí odpovedať, či chce (i) súťažiť o autobusový zájazd na Majstrovstvá sveta v hokeji 2024 a o ostatné výhry, alebo (ii) chce súťažiť len o ostatné výhry. Na základe označenej možnosti bude súťažiaci zaradený do žrebovania o zájazd na Majstrovstvá sveta v hokeji 2024 aj o ostatné výhry, alebo len o ostatné výhry.

Pokladničný blok musí byť zaregistrovaný výlučne len na daného majiteľa Kaufland Card, ktorý svoju Kaufland Card použil pri tomto nákupe.

Meno a priezvisko súťažiaceho uvedené v súťažnom formulári musia byť totožné s menom a priezviskom zaregistrovanými na Kaufland Card, ktorá bola zapojená do súťaže.

Počet zapojení do súťaže jedným súťažiacim je neobmedzený a závisí iba od množstva nákupov, ktoré zákazník uskutoční v zmysle bodu 5. Každý pokladničný blok môže byť do súťaže prihlásený prostredníctvom súťažného formuláru v zmysle bodu 5 a 6 len jedenkrát.

ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA

7.  Usporiadateľ, v zmysle hore uvedených pravidiel najneskôr do 8 kalendárnych dní od ukončenia súťaže, vyžrebuje vo svojom sídle nasledovné výhry:

A/ 22x poukážka na autobusový zájazd na Majstrovstvá sveta v hokeji v Ostrave pre 2 osoby v termíne 10.5.2024 v hodnote 661,64€

B/ 22x poukážka na autobusový zájazd na Majstrovstvá sveta v hokeji v Ostrave pre 2 osoby v termíne 19.5.2024 v hodnote 541,64€

C/ 5x podpísaný hokejový dres Reprezentácie SR A

D/ 50x 100€ nákupná poukážka Kaufland

Výhra A a B bude odovzdaná výhercom vo forme poukážky od spoločnosti Premier Sport Tour s.r.o. Pre uplatnenie danej výhry je zo strany výhercu potrebné kontaktovať spoločnosť Premier Sport Tour s.r.o prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sprievodnom liste zasielaného spolu s výhernou poukážkou.

Výhru A od spoločnosti Premier Sport Tour s.r.o. je nutné uplatniť výhercom najneskôr do 30.4.2024. Výhra A je výslovne určená len na uplatnenie autobusového zájazdu na Majstrovstvá sveta v hokeji v Ostrave v termíne 10.5.2024 pre 2 osoby. Výhru A zahŕňa: autobusová doprava Bratislava – Ostrava - Bratislava, denný balík vstupeniek (vstupenky na 2 zápasy: Slovensko - Nemecko, Švédsko - USA), cestovné poistenie.

Výhru B od spoločnosti Premier Sport Tour s.r.o. je nutné uplatniť výhercom najneskôr do 10.5.2024. Výhra B je výslovne určená len na uplatnenie autobusového zájazdu na Majstrovstvá sveta v hokeji v Ostrave v termíne 19.5.2024 pre 2 osoby. Výhra B zahŕňa: autobusová doprava Bratislava – Ostrava - Bratislava, denný balík vstupeniek (vstupenky na 2 zápasy: USA - Kazachstan, Slovensko - Lotyšsko), cestovné poistenie.

Žrebovanie o výhry prebehne výlučne z pokladničných blokov, ktoré boli zaregistrované do súťaže v danom súťažnom období podľa bodu 5 a bodu 6 tohto štatútu.

Výhry sa môžu čiastočne líšiť od výhier zobrazených počas komunikácie súťaže v zmysle tohto bodu.

8. Výhercovia výhier môžu byť po skončení žrebovania, najneskôr však do 5 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia žrebovania, kontaktovaní usporiadateľom a požiadaní o preukázanie sa výherným pokladničným blokom. Usporiadateľ využije na kontaktovanie výhercov e-mailový alebo telefonický kontakt, ktoré súťažiaci vyplnili v súťažnom formulári.  

9.  Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov výhercov budú odovzdané výhercom, najneskôr do 30 dní od uskutočnenia príslušného žrebovania.

10.  Výhra A a B bude zo strany usporiadateľa odoslaná výhercom kuriérom na adresu uvedenú pri registrácii v súťažnom formulári. Výhry C budú zo strany usporiadateľa odoslané výhercom doporučenou poštou na adresu uvedenú pri registrácii v súťažnom formulári. Výhry D budú zo strany usporiadateľa odoslané výhercom doporučenou poštou do vlastných rúk na adresu uvedenú pri registrácii v súťažnom formulári.

11. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom na účely doručenia výhry. Usporiadateľ doručí výhru na adresu uvedenú v registračnom formulári, pričom ak si výherca výhru nepreberie, prípadne sa zásielka vráti usporiadateľovi ako nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, usporiadateľ nie je povinný vykonať opätovný pokus o doručenie výhry. V takom prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, vyhradzuje si usporiadateľ právo prideliť výhru náhradnému výhercovi, toto právo však nemusí využiť.

Výhry podľa bodu 7 v hodnote neprevyšujúcej 350,- euro nepodliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s akoukoľvek výhrou v súťaži. Potvrdenie o hodnote výhry podliehajúcej zdaneniu výherca dostane od usporiadateľa pri jej preberaní.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12. Účasťou v súťaži (vyplnením a odoslaním súťažného formulára) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci Kauflandu súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na dataprotection@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa  (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu na stránke predajne.kaufland.sk). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom na účely realizácie súťaže v prípade výhercov spracúvané po dobu 6 mesiacov od odovzdania výhry a následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich (t. j. nevýhercov) budú spracúvané 1 mesiac od ukončenia súťaže a následne budú bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu na spracovanie osobných údajov na účely súťaže alebo ukončením účasti súťažiaceho vo Vernostnom programe Kaufland Card nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, dobe platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže.

Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

 

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

13. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

14. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na predajne.kaufland.sk.

15. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

16. Úplné znenie pravidiel súťaže je dostupné na kaufland.sk/kauflandcard a v sídle usporiadateľa.

V Bratislave 3. 4. 2024

Zobraziť pravidlá súťaže Skryť pravidlá súťaže

Áno, chcem dostávať e-mailom pravidelné informácie o aktuálnych ponukách a akciách a preto sa prihlasujem k odberu noviniek na e-mail.

Pre odoslanie formulára potvrďte pole "Nie som robot" a zodpovedajte zobrazenú otázku.