Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Newsletter súťaž

Skvelá šanca na výhru pre odberateľov nášho Newslettra!

Takto sa zapojíte, ak ešte neodoberáte náš Kaufland Newletter:
Ešte neodoberáte náš newsletter? Prihláste sa na odber priamo v súťažnom formulári a informácie o horúcich zľavách, súťažiach či receptoch budete mať už dva dni pred platnosťou akcie vo vašej e-mailovej schránke.

Takto sa zapojíte, ak už náš Kaufland Newsletter odoberáte:
Ak už náš newsletter odoberáte, vyplňte náš súťažný formulár (bez označenie možnosti prihlásiť sa na odber Newslettra) a ste v hre.

Zo všetkých aktívnych aj nových odberateľov nášho newslettra, ktorí sa zapoja do súťaže, vyžrebujeme po skončení súťaže 25 výhercov tabletu Samsung Tab A9+ spolu s ochranným puzdrom. Súťaž prebieha od 6. 2. do 28. 2. 2024.

Súťaž začína

Súťažný on-line formulár

Kontaktné údaje

Adresa

 

 

Úplné znenie pravidiel súťaže (štatút)

„Súťaž pre aktívnych a nových odberateľov Newslettra“

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 489/B, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“) organizuje v období od 6. 2. do 28. 2. 2024 on-line súťaž pod názvom „Súťaž pre aktívnych a nových odberateľov Newslettra“ (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Hore uvedená súťaž je propagovaná v reklamných novinách Kaufland, na internete, Facebooku a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní, alebo prevádzkuje usporiadateľ.

4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

PRIEBEH SÚŤAŽE

5. Súťažiaci vstupuje do súťaže a ďalej súťaží vyplnením a odoslaním online súťažného formulára na webovej stránke www.kaufland.sk. Súťažiaci, ktorý nie je registrovaný k odberu Newslettra, vstupuje do súťaže aj prihlásením sa na odber „Newslettra Kaufland“ prostredníctvom online súťažného formulára.

6. Každý súťažiaci, ktorý v čase trvania súťaže vyplní a odošle online súťažný formulár, a zároveň, ešte neregistrovaný zákazník k odberu Newslettra sa prihlási k jeho odberu, vstupuje do súťaže a ďalej súťaží o výhry.

7. Online formulár obsahuje povinné kontaktné údaje – meno, priezvisko, kontaktná adresa (ulica, číslo domu, PSČ, obec), kontaktné telefónne číslo a kontaktný e-mail.

Súťažiaci, ktorý nie je odberateľom Newslettra navyše udelí súhlas so spracovaním osobných údajov aj na účely odoberania Newslettra Kaufland. Po riadnom vyplnení formuláru, bude automaticky na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári odoslaný potvrdzovací hyperlinkový odkaz a až po jeho kliknutí je aktivácia k odberu „Newsletter Kaufland“ platná.

Súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže v zmysle bodu 5, dáva súhlas s tým, že jeho kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko a obec, môžu byť bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže. Osobné údaje môžu byť usporiadateľom spracúvané a zverejnené (v rozsahu meno, priezvisko, obec), a to v plnej alebo skrátenej forme.

ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA

8. Žrebovanie výhercov sa uskutoční najneskôr do 10. pracovného dňa od skončenia súťaže.

9. Usporiadateľ, v zmysle hore uvedených pravidiel (ďalej aj ako „pravidlá súťaže“), v súťaži vyžrebuje nasledovné výhry
25x tablet Samsung Tab A9+ spolu s ochranným puzdrom v celkovej hodnote 241 eur

10. Výhry odovzdá usporiadateľ výhercom doporučenou poštou na adresu, ktorú výherca uviedol v online súťažnom formulári.

11. Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, vyhradzuje si usporiadateľ právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

12.  Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov budú výhercom odovzdané v zmysle bodu 10 štatútu najneskôr do 40 dní od ukončenia celej súťaže.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13. Účasťou v súťaži (vyplnením a odoslaním súťažného formulára) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) súťažiaci udeľuje Kauflandu súhlas na spracúvanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu -meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na internet@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa  (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané 24 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní v zmysle bodu 9 bezodkladne vymazané.

14. Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, prípadne e-mail a kontaktné telefónne číslo a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov (v rozsahu meno, priezvisko, obec), v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, a to právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom. Ak súťažiaci spracúvané osobné údaje poskytol sám, má právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

15. Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

16. Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

17.Výhry v hodnote prevyšujúcej sumu 350 EUR podliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
Výhry neprevyšujúce sumu 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR.

18. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, výhra mu bude odovzdaná po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Ak výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá súťaže, môže usporiadateľ odmietnuť výhru odovzdať výhercovi bez práva na náhradu výhry a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

19. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu.

20. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

21. Vyplatenie peňažného  plnenia výmenou za výhru nie je možné.

22. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na www.kaufland.sk a v sídle usporiadateľa.

23. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.

24.. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

V Bratislave dňa 6. 2. 2024

 

Zobraziť pravidlá súťaže Skryť pravidlá súťaže

Áno, chcem dostávať e-mailom pravidelné informácie o aktuálnych ponukách a akciách a preto sa prihlasujem k odberu noviniek na e-mail.

Pre odoslanie formulára potvrďte pole "Nie som robot" a zodpovedajte zobrazenú otázku.