Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Veľká žrebovačka

Nakúpte nad 30 eur, získajte žreb a hrajte až o 10 000 nákupných poukážok!

Súťaž trvá od 11. 7. do 7. 8. 2024 alebo do rozdania všetkých súťažných žrebov.

Úplné znenie pravidiel súťaže

Úplné znenie pravidiel súťaže: Veľká žrebovačka

Štatút súťaže / Úplné znenie pravidiel súťaže

Názov súťaže: Veľká žrebovačka

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ súťaže: Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sr., vložka č. 489/B  (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“).

1.  Usporiadateľ organizuje v čase od 11. 7. 2024 do 7. 8. 2024 (vrátane), prípadne do rozdania všetkých súťažných žrebov, súťaž  „Veľká žrebovačka“ (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Súťaž je propagovaná v reklamných novinách Kaufland, v masovo komunikačných prostriedkoch vrátane internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.

4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ktoré sú zbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť tiež zastúpené zákonným zástupcom.

PODMIENKY SÚŤAŽE A VÝHRY

5. Za každých uhradených tridsať (30) € vrátane DPH (finálna suma, ktorú reálne zákazník zaplatí pri pokladni po uplatnení zálohového bonu a iných zliav) v čase konania súťaže od 11. 7. 2024 do 7. 8. 2024 vrátane (prípadne do rozdania všetkých súťažných žrebov), v rámci jednej platby v ktoromkoľvek obchodnom dome Kaufland v Slovenskej republike, získa zákazník jeden otvárací žreb, t. j. pri hodnote nákupu od 30,00 € vrátane DPH do 59,99 € vrátane DPH dostane jeden otvárací žreb; pri hodnote nákupu od 60,00 € vrátane DPH do 89,99 € vrátane DPH dostane dva otváracie žreby atď. Otvárací žreb odovzdá zákazníkovi obsluha pokladne, v prípade samoobslužných pokladní odovzdá žreb zamestnanec Informácií na základe preukázania sa pokladničným blokom. Na vnútornej strane žrebu je uvedená informácia, či ide o výherný žreb alebo nie.

6. Zákazník môže v súťaži v rámci výherného žrebu vyhrať jednu (z celkového počtu  10 000 nákupných poukážok) nákupnú poukážu Kaufland v nasledovných hodnotách:

Nákupná poukážka Kaufland v hodnote 10 €

Nákupná poukážka Kaufland v hodnote 30 €

Nákupná poukážka Kaufland v hodnote 50 €

Nákupná poukážka Kaufland v hodnote 80 €

Nákupná poukážka Kaufland v hodnote 100 €

Nákupné poukážky Kaufland je možné uplatniť v ktorejkoľvek predajni Kaufland na Slovensku v lehote jej platnosti.

7.  V prípade výhry je daná výhra (nákupná poukážka) odovzdaná výhercovi priamo v predajni Kaufland, v ktorej získal žreb.

Na prevzatie výhry je potrebné, aby zákazník odovzdal výherný žreb spolu s individuálnym kódom, ktorý sa nachádza na vnútornej strane žrebu, zamestnancovi  Informačného pultu (ďalej len „informácie“).

8. Výhru si môže zákazník prevziať iba v predajni Kaufland, v ktorej získal žreb.

9. Počet zapojení do súťaže jedným súťažiacim je neobmedzený a závisí iba od množstva nákupov, ktoré zákazník uskutoční v zmysle bodu 5 tohto štatútu.

Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto pravidiel súťaže. Výherca nemá ani právo výberu z uvedených cien a ani nárok na zámenu výhry za inú.

Výhry nepodliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s akoukoľvek výhrou v súťaži.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10. Účasťou v súťaži (nákupom v minimálnej hodnote 30 € a prevzatím žrebu) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie, najmä identifikačné údaje usporiadateľa.

11. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zákonný zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, výhru dostane po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu. Ak výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá súťaže, môže mu usporiadateľ odmietnuť výhru odovzdať, a to bez práva na vyplatenie náhrady za výhru a v takomto prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

12. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

13. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.predajne.kaufland.sk.

14. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

15.   Úplné znenie pravidiel súťaže je dostupné na kaufland.sk/velkazrebovacka a v sídle usporiadateľa.

V Bratislave 4. 7. 2024