Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Veľkolepá súťaž

Ukážka: Údaje vyznačené na pokladničnom bloku je potrebné uviesť do formulára

Máme pre vás veľkolepú súťaž k otvoreniu 80. predajne Kaufland na Slovensku!

Ako sa zapojíte?
Nakúpte nad 30 eur*, zaregistrujte svoj fyzický pokladničný blok prostredníctvom formuláru nižšie, formulár odošlite a ste zaradený do žrebovania o tieto veľkolepé výhry: 

  • 8x osobný automobil značky Hyundai Bayon
  • 8x nákupnú poukážku v celkovej hodnote 1 500 eur na nákup TV
  • 8x nákupnú poukážku v celkovej hodnote 1 000 eur na nákup mobilného zariadenia
  • 8x nákupnú poukážku v celkovej hodnote 1 000 eur na nákup bicykla
  • 8x nákupnú poukážku v celkovej hodnote 600 eur na nákup Play Station 5
  • 80x nákupnú poukážku Kaufland v celkovej hodnote 100 eur 

 

* Finálna suma, ktorú reálne zákazník zaplatí pri pokladni po uplatnení zálohového bonu a iných zliav, t. j. nezapočítavajú sa zálohy za fľaše, ani ostatné zľavy odpočítané z hodnoty tovaru

Súťaž prebieha od 6. júna do

Údaje z pokladničného bločku

Adresa

 

 

Štatút súťaže / Úplné znenie pravidiel súťaže

Názov súťaže: Veľkolepá súťaž

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ súťaže: Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sr., vložka č. 489/B  (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“).

1. Usporiadateľ organizuje v čase od 6. 6. 2024 do 26. 6. 2024 (vrátane) súťaž  „Veľkolepá súťaž“ (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Súťaž je propagovaná v reklamných novinách Kaufland, v masovo komunikačných prostriedkoch vrátane internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.

4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ktoré sú zbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť tiež zastúpené zákonným zástupcom.

PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE

5.Každý zákazník, ktorý v čase trvania súťaže od 6. 6. 2024 do 26. 6. 2024 uskutoční a zaplatí nákup v minimálnej hodnote 30 eur vrátane DPH (finálna suma, ktorú reálne zákazník zaplatí pri pokladni po uplatnení zálohového bonu a iných zliav, t. j. nezapočítavajú sa zálohy za fľaše, ani ostatné zľavy odpočítané z hodnoty tovaru)  a zároveň riadne vyplní a odošle súťažný formulár na internetovej stránke kaufland.sk/velkolepasutaz spolu s údajmi z pokladničného bloku predmetného nákupu, vstupuje do súťaže a ďalej súťaží o výhry.

6. Súťažný formulár obsahuje povinné údaje – meno, priezvisko, kontaktnú adresu (ulica, číslo domu, PSČ, obec), kontaktné telefónne číslo a kontaktný e-mail.

Ďalej formulár obsahuje povinné údaje z pokladničného bloku (predmetného nákupu v minimálnej hodnote 30 eur počas trvania súťaže) – predajňu, dátum nákupu, číslo bloku, celkovú hodnotu nákupu uvedenú na danom pokladničnom bloku (t. j. výslednú sumu, ktorú zákazník za daný nákup zaplatil) a posledné štvorčíslie kódu pokladne.

Súťažiaci, ktorý sa zapojí (prihlási) do súťaže v zmysle bodu 5, udeľuje usporiadateľovi súhlas s tým, aby jeho osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko a obec, boli bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa predajne.kaufland.sk a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže, a to v plnej alebo skrátenej forme.

Počet zapojení do súťaže jedným súťažiacim je neobmedzený a závisí iba od množstva nákupov, ktoré zákazník uskutoční v zmysle bodu 5. Každý pokladničný blok môže byť do súťaže prihlásený prostredníctvom súťažného formuláru v zmysle bodu 5 a 6 len jedenkrát.

ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA

7. Usporiadateľ, v zmysle hore uvedených pravidiel, vyžrebuje do 60 kalendárnych dní od ukončenia súťaže vo svojom sídle nasledovné výhry:

A. 8x osobný automobil značky Hyundai Bayon

B. 8x nákupnú poukážku v celkovej hodnote 1 500 eur vrátane DPH na nákup TV

C. 8x nákupnú poukážku v celkovej hodnote 1 000 eur vrátane DPH na nákup mobilného zriadenia

D. 8x nákupnú poukážku v celkovej hodnote 1 000 eur vrátane DPH na nákup bicykla

E. 8x nákupnú poukážku v celkovej hodnote 600 eur vrátane DPH na nákup Play Station 5

F. 80x nákupnú poukážku Kaufland v celkovej hodnote 100 eur

Žrebovanie o výhry prebehne výlučne z pokladničných blokov, ktoré boli riadne zaregistrované do súťaže v danom súťažnom období podľa bodu 5 a bodu 6 tohto štatútu.

Žrebovanie výhercov (vrátane náhradníkov) osobných automobilov sa uskutoční za prítomnosti notára, o ktorom  bude spísaná notárska zápisnica.

Žrebovanie výhercov ostatných výhier zabezpečí usporiadateľ prostredníctvom žrebovacej komisie zloženej z 3 členov a to náhodným výberom výhercov spomedzi súťažiacich, ktorí splnili podmienky pre vstup do súťaže v zmysle bodu 5 a 6 tohto štatútu súťaže. Usporiadateľ vyhotoví zápisnicu zo žrebovania, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov a prípadných náhradníkov. Zápisnicu podpíšu všetci členovia žrebovacej komisie zúčastnení na žrebovaní. Zápisnica zo žrebovania bude uložená v sídle usporiadateľa.

Výhry B, C, D a E budú odovzdané vo forme poukážok/individuálnych kódov., ktoré je potrebné zadať pri nákupe danej výhry u dodávateľa výhier – spoločnosti  NAY a.s. (výhry B, C, E)/MTBIKER s. r. o. (výhra D). Poukážky/individuálne kódy je možné uplatniť aj pri internetovom nákupe výhry prostredníctvom obchodov www.nay.sk/www.mtbiker.sk. Platnosť poukážky/individuálneho kódu je uvedená priamo na danej poukážke.

Výhry budú určené podľa vlastného výberu usporiadateľa a môžu sa čiastočne líšiť od výhier zobrazených počas komunikácie súťaže v zmysle tohto bodu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto pravidiel súťaže. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Výherca nemá ani právo výberu z uvedených cien a ani nárok na zámenu výhry za inú.

8. Najneskôr do 14 pracovných dní po uskutočnení  žrebovania budú výhercovia osobných automobilov kontaktovaní prostredníctvom telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy, ktoré (-ú) uviedli v súťažnom formulári. V prípade, že sa výherca pri spätnom kontaktovaní e-mailom výhry zriekne, bude  na jeho miesto dosadený náhradný výherca určený podľa poradia vyžrebovaných náhradníkov.

V prípade, že sa výhercu osobného automobilu na ním uvedenom kontaktnom telefónnom čísle nepodarí kontaktovať ani počas troch pokusov (každý pokus o telefonické kontaktovanie výhercu sa uskutoční v iný pracovný deň v čase medzi 9:00 hod a 17:00 hod) alebo výherca osobného automobilu do troch pracovných dní neodpovie na e-mail, a nebude tak možné overiť jeho ochotu prevziať výhru – osobný automobil, vyžrebovaný výherca automaticky stráca nárok na výhru. Spoločnosť Kaufland si v takom prípade vyhradzuje právo na jeho miesto dosadiť náhradného výhercu určeného podľa poradia vyžrebovaných náhradníkov, pričom toto právo môže, ale nemusí využiť.

9.  Výhercovia výhier môžu byť po skončení žrebovania, najneskôr však do 15 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia žrebovania, kontaktovaní usporiadateľom a požiadaní o preukázanie sa výherným pokladničným blokom. Usporiadateľ využije na kontaktovanie výhercov e-mailový alebo telefonický kontakt, ktoré súťažiaci vyplnili v súťažnom formulári.  

10. Výhry – 8x osobný automobil odovzdajú výhercom osobne zástupcovia usporiadateľa v sídle usporiadateľa alebo na inom, pre túto udalosť usporiadateľom určenom mieste, a to najneskôr do 31. 8. 2024. Pri odovzdaní tejto výhry bude spísaný odovzdávací protokol a overená totožnosť výhercu. O detailoch odovzdania bude výherca informovaný pri prvom kontakte o oznámení výhry v zmysle bodu 6 štatútu súťaže.

V prípade, ak by z dôvodu platných opatrení vydaných kompetentným orgánom v súvislosti s pandémiou, alebo z dôvodu inej objektívnej skutočnosti/udalosti alebo vyššej moci nebolo možné odovzdať výhru – osobný automobil za podmienok určených v tomto bode štatútu súťaže, dohodne sa usporiadateľ s výhercom na ďalšom postupe.

11.   Výhry B, C, D a E (Poukážky/individuálne kódy) budú zo strany usporiadateľa najneskôr do 30 dní od zverejnenia výhercov odoslané výhercom kuriérom na adresu uvedenú v súťažnom formulári.

Výhry F budú zo strany usporiadateľa najneskôr do 30 dní od zverejnenia výhercov odoslané výhercom doporučenou poštou do vlastných rúk na adresu uvedenú v súťažnom formulári.

12. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom na účely doručenia výhry. Usporiadateľ doručí výhru na adresu uvedenú v registračnom formulári, pričom ak si výherca výhru nepreberie, prípadne sa zásielka vráti usporiadateľovi ako nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, usporiadateľ nie je povinný vykonať opätovný pokus o doručenie výhry. V takom prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, vyhradzuje si usporiadateľ právo prideliť výhru náhradnému výhercovi, toto právo však nemusí využiť.

Výhry A, B, C, D a E podliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.

Výhry F nepodliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s akoukoľvek výhrou v súťaži. Potvrdenie o hodnote výhry podliehajúcej zdaneniu výherca dostane od usporiadateľa pri jej preberaní, resp. bude zaslaná spolu s výhrou poštou/kuriérom.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13. Účasťou v súťaži (vyplnením a odoslaním súťažného formulára)  vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci Kauflandu súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu v prípade výhercov osobných automobilov aj číslo občianskeho preukazu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na dataprotection@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa  (overenie splnenia podmienok súťaže , žrebovanie výhercov, zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu na stránke predajne.kaufland.sk). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom na účely realizácie súťaže v prípade výhercov osobného automobilu spracúvané po dobu 2 rokov od  odovzdania výhier, výhercov ostatných výhier spracúvané po dobu 6 mesiacov od ukončenia súťaže a následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich (t. j. nevýhercov) budú spracúvané 1 mesiac od ukončenia súťaže a následne budú bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu na spracovanie osobných údajov na účely súťaže nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo a v prípade výhercov osobných automobilov aj číslo občianskeho preukazu eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, dobe platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa predajne.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže.

Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

13. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zákonný zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, výhru dostane po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu. Ak výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá súťaže, môže mu usporiadateľ odmietnuť výhru odovzdať, a to bez práva na vyplatenie náhrady za výhru a v takomto prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

14. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

15. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.predajne.kaufland.sk.

16. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

17. Úplné znenie pravidiel súťaže je dostupné na kaufland.sk/velkolepasutaz a v sídle usporiadateľa.

V Bratislave 6. 6. 2024

Zobraziť pravidlá súťaže Skryť pravidlá súťaže

Áno, chcem dostávať e-mailom pravidelné informácie o aktuálnych ponukách a akciách a preto sa prihlasujem k odberu noviniek na e-mail.

Pre odoslanie formulára potvrďte pole "Nie som robot" a zodpovedajte zobrazenú otázku.