Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Vianočná súťaž s Kaufland Card

Ukážka: Údaje vyznačené na pokladničnom bloku je potrebné uviesť do formulára

Nákupte s Kaufland Card a hrajte o nákupné poukážky v celkovej hodnote 150 000 eur!

Každý súťažiaci, ktorý v termíne od 16. 11. do 6. 12. 2023 uskutoční nákup v hodnote minimálne 30 eur a použije pritom svoju Kaufland Card, následne vyplní a odošle súťažný formulár, bude zaradený do žrebovania o 500 nákupných poukážok v hodnote 300 eur.

Pozor: Pokladničný blok musí byť zaregistrovaný výlučne len na daného majiteľa Kaufland Card, ktorý svoju Kaufland Card použil pri tomto nákupe.

Súťaž trvá od 16. novembra do

Súťažný formulár

Údaje z pokladničného bločku

Adresa

 

 

Štatút súťaže / Úplné znenie pravidiel súťaže

Názov súťaže: Vianočná súťaž s Kaufland Card

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ súťaže: Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sr., vložka č. 489/B  (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“).

1. Usporiadateľ organizuje v čase od 16. 11. 2023 do 6. 12. 2023 (vrátane) súťaž  „Vianočná súťaž s Kaufland Card“ (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Súťaž je propagovaná v reklamných novinách Kaufland, v masovo komunikačných prostriedkoch vrátane internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.

4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“).

PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE

5. Každý zákazník, ktorý v čase trvania súťaže od 16. 11. 2023 do 6. 12. 2023 uskutoční aspoň jeden nákup v minimálnej hodnote 30 eur s použitím Kaufland Card a zároveň riadne vyplní a odošle súťažný formulár na internetovej stránke kaufland.sk/kauflandcard spolu s údajmi z pokladničného bloku predmetného nákupu, vstupuje do súťaže a ďalej súťaží o výhry.

Usporiadateľ pre vylúčenie pochybností uvádza, že vyhrať môže len zákazník zaregistrovaný do vernostného programu Kaufland Card, to znamená zákazník, ktorý vykonal registráciu do vernostného programu Kaufland Card a uviedol svoje kontaktné údaje. Osoby, ktoré využívajú či už fyzickú alebo digitálnu Kaufland kartu k už zaregistrovanej Kaufland karte (napr. ďalší členovia domácnosti), sa nebudú môcť zúčastniť tejto súťaže (ani vyhrať), nakoľko len ten súťažiaci, ktorý sa sám registroval do vernostného programu Kaufland Card, sa môže zúčastniť tejto súťaže (žrebovať sa bude spomedzi užívateľských účtov bez ohľadu na počet osôb, ktoré používajú spoločný užívateľský účet). Súťažiaci vstupuje do súťaže splnením vyššie uvedenej podmienky, čím zároveň súhlasí s týmito pravidlami súťaže.

6. Súťažný formulár obsahuje povinné údaje – meno, priezvisko, kontaktnú adresu (ulica, číslo domu, PSČ, obec), kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail a číslo Kaufland Card.

Ďalej formulár obsahuje povinné údaje z pokladničného bloku (predmetného nákupu v minimálnej hodnote 30 eur s použitím Kaufland Card počas trvania súťaže) – predajňu, dátum nákupu, číslo bloku, celkovú hodnotu nákupu uvedenú na danom pokladničnom bloku (t. j. výslednú sumu, ktorú zákazník za daný nákup zaplatil) a posledné štvorčíslie kódu pokladne. Súťažiaci, ktorý sa zapojí (prihlási) do súťaže v zmysle bodu 5, udeľuje usporiadateľovi súhlas s tým, aby jeho osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko a obec, boli bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.predajne.kaufland.sk a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže, a to v plnej alebo skrátenej forme.

Pokladničný blok musí byť zaregistrovaný výlučne len na daného majiteľa Kaufland Card, ktorý svoju Kaufland Card použil pri tomto nákupe.

Meno a priezvisko súťažiaceho uvedené v súťažnom formulári musia byť totožné s menom a priezviskom zaregistrovanými na Kaufland Card, ktorá bola zapojená do súťaže.

Počet zapojení do súťaže jedným súťažiacim je neobmedzený a závisí iba od množstva nákupov, ktoré zákazník uskutoční v zmysle bodu 5. Každý pokladničný blok môže byť do súťaže prihlásený prostredníctvom súťažného formuláru v zmysle bodu 5 a 6 len jedenkrát.

ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA

7. Usporiadateľ, v zmysle hore uvedených pravidiel, vyžrebuje do 30 kalendárnych dní od ukončenia súťaže vo svojom sídle nasledovné výhry:

500x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 300€

Žrebovanie o výhry prebehne výlučne z pokladničných blokov, ktoré boli zaregistrované do súťaže v danom súťažnom období podľa bodu 5 a bodu 6 tohto štatútu.

Výhry sa môžu čiastočne líšiť od výhier zobrazených počas komunikácie súťaže v zmysle tohto bodu.

8. Výhercovia výhier môžu byť po skončení žrebovania, najneskôr však do 5 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia žrebovania, kontaktovaní usporiadateľom a požiadaní o preukázanie sa výherným pokladničným blokom. Usporiadateľ využije na kontaktovanie výhercov e-mailový alebo telefonický kontakt, ktoré súťažiaci vyplnili v súťažnom formulári.  

9. Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov výhercov budú odovzdané výhercom najneskôr do 30 dní od uskutočnenia príslušného žrebovania.

10. Výhru odovzdá usporiadateľ výhercovi prostredníctvom pošty na základe údajov o kontaktnej adrese výhercu poskytnutých súťažiacim v súťažnom formulári.

11. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom na účely doručenia výhry. Usporiadateľ doručí výhru na adresu uvedenú v registračnom formulári, pričom ak si výherca výhru nepreberie, prípadne sa zásielka vráti usporiadateľovi ako nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, usporiadateľ nie je povinný vykonať opätovný pokus o doručenie výhry. V takom prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, vyhradzuje si usporiadateľ právo prideliť výhru náhradnému výhercovi, toto právo však nemusí využiť.

Výhry podľa bodu 7 nepodliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s akoukoľvek výhrou v súťaži.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12. Účasťou v súťaži (vyplnením a odoslaním súťažného formulára) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci Kauflandu súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na dataprotection@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa  (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu na stránke www.predajne.kaufland.sk). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom na účely realizácie súťaže v prípade výhercov spracúvané po dobu 6 mesiacov od ukončenia súťaže a následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich (t. j. nevýhercov) budú spracúvané 1 mesiac od ukončenia súťaže a následne budú bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu na spracovanie osobných údajov na účely súťaže alebo ukončením účasti súťažiaceho vo vernostnom programe Kaufland Card nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, dobe platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.predajne.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže.

Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

13. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

14. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.predajne.kaufland.sk.

15. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

16. Úplné znenie pravidiel súťaže je dostupné na kaufland.sk/kauflandcard a v sídle usporiadateľa.

V Bratislave 16. 11. 2023

Zobraziť pravidlá súťaže Skryť pravidlá súťaže

Áno, chcem dostávať e-mailom pravidelné informácie o aktuálnych ponukách a akciách a preto sa prihlasujem k odberu noviniek na e-mail.

Pre odoslanie formulára potvrďte pole "Nie som robot" a zodpovedajte zobrazenú otázku.