Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Informácie k ochrane osobných údajov

Ďakujeme za Váš záujem zákazníckeho hodnotenia našich predajní.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sa snažíme zabezpečiť Vaše právo na informácie ohľadom ich spracúvania. V nasledujúcich bodoch Vám chceme objasniť, ktoré osobné údaje, kedy a za akým účelom získavame, spracúvame a používame.
 

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“)

Pokiaľ nie je v týchto zásadách uvedené inak, je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ spoločnosť:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Sídlo: Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava
Tel: 0800/15 28 35, E-mail: info@kaufland.sk

(ďalej len „Kaufland“).

2. Používanie nástroja na hodnotenie

2.1 Súbory protokolov

Účely spracúvania osobných údajov/právne základy

Po otvorení našej internetovej stránky sa na server našej stránky prostredníctvom prehliadača Vášho koncového zariadenia automaticky a bez Vášho pričinenia pošlú a v tzv. Log-File budú dočasne uložené údaje v rozsahu

 • IP-adresa požadujúceho zariadenia s prístupom na internet,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL vyžiadaného súboru,
 • internetová stránka / aplikácia, z ktorej bol prístup vyžiadaný (referenčná URL),
 • Vami použitý prehliadač a prípadne operačný systém Vášho počítača s prístupom na internet ako aj
 • názov Vášho poskytovateľa prístupu,
 • jedinečný užívateľský identifikátor,
 • počet Vašich doterajších účastí na anketách,
 • trvanie, ktoré je potrebné na zodpovedanie otázok v ankete,

na uvedené účely:

 • zabezpečenie bezproblémového nadviazania spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie
 • vylúčenie podvodných pokusov pri anketách a
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Prosíme, prihliadajte na to, že v nasledujúcich 7 dňoch po ukončení vyplnenia dotazníka existuje čisto hypotetická možnosť, že Vami použitá IP adresa môže byť identifikovateľná  v súvislosti s vyhľadaním obchodného domu. Táto možnosť nie je nami využívaná a prostredníctvom interných smerníc je vylúčená.

Právnym základom pre spracovanie IP adresy je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Náš oprávnený záujem spočíva vo vyššie uvedených účeloch spracúvania osobných údajov.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov:

V súvislosti so zabezpečením našej zákazníckej ankety využívame služby špecializovaných poskytovateľov pôsobiacich v oblasti zákazníckych ankiet. Títo poskytovatelia spracúvajú Vaše údaje z nášho poverenia na základe zmluvy, sú starostlivo našou spoločnosťou vyberaní a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 Nariadenia EÚ. Všetci poskytovatelia uvedení nižšie  v tzv. zozname Cookies sú nami zmluvne zaviazaní ako poverení spracovatelia.

Doba uchovávania / Kritériá pre určenie doby uchovávania osobných údajov:

Údaje súvisiace s dobou zodpovedania ankety sú po ukončení ankety 90 dní archivované a následne po ďalších 14 dňoch definitívne vymazané. Uvedená doba je potrebná z dôvodu umožnenia dlhodobého vyhodnotenia ankety za účelom vylúčenia podvodných pokusov.

Ostatné údaje protokolu sú po 7 dňoch archivované a po 14 dňoch definitívne vymazané.

2.2 Použitie cookies a iných technológií k spracovaniu užívateľských údajov

Prevádzkovateľ, účely spracúvania údajov a právne základy:

My, Kaufland Slovenská republika v.o.s., sme prevádzkovateľom pri spracúvaní údajov v súvislosti s použitím takzvaných cookies a iných podobných technológií pre spracúvanie užívateľských údajov na všetkých (pod-) doménach na https://survey2.medallia.eu/?kaufland-sk-feedless.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartphone, apod.), keď navštívite naše webové stránky. Cookies na vašom koncovom zariadení nespôsobujú žiadne škody, neobsahujú žiadne víry, trójske kone či iný škodlivý software. Do cookies sa ukladajú informácie, ktoré vždy vyplývajú z používania konkrétneho koncového zariadenia. To však neznamená, že by sme týmto spôsobom priamo získali informácie o Vašej identite.

Použitie technicky potrebných cookies a iných technicky potrebných technológií pre  spracúvanie užívateľských údajov slúži, podľa kategórie cookies, resp. inej technológie na účel zabezpečenia našej zákazníckej ankety.

Prehľad informácií o použitých cookies a iných technológií vrátane príslušných účelov spracovania, doby uchovávania a prípadných zapojených tretích poskytovateľov nájdete nižšie v našom zozname cookies.

V rámci používania technicky potrebných cookies a podobných technicky potrebných technológií pre spracúvanie užívateľských údajov sa budú v závislosti od účelu spracúvať predovšetkým nasledujúce typy osobných údajov:

 •  Vstupy užívateľa, aby sa mohli uchovať vstupy na viacerých podstránkach (napr. uloženie Vášho
  súhlasu s Cookies);
 •  Udalosti súvisiace s bezpečnosťou (napr. rozpoznanie podvodných vstupov).

 

Právnym základom pre použitie technicky potrebných cookies a podobných technológií je článok 6 odstavec 1 písmena f) Nariadenia EÚ. Vaše údaje spracúvame na základe nášho (súbežného)  oprávneného záujmu na získavaní údajov za účelom zlepšovania našej ponuky v našich obchodných domoch.

Zoznam cookies:

Kategória

  Názov

Poskytovateľ

Typ

Účel

Platnosť do

Potrebné

  NSC_tvswfz.
  nfebmmjb.dpn

Medallia

Potrebné

Cookie sa používajú na rozdelenie záťaže

doba návštevy webovej stránky

Potrebné

  Súhlas

Medallia

Potrebné

Zaznamenáva, či respondent prijal podmienky používania súborov cookie.

1 rok

Potrebné

  ADRUM

AppDynamics

Potrebné

 Pomáha porozumieť zážitku respondenta
a poskytuje podporu.

doba návštevy webovej stránky (sieťové spojenie
medzi zákazníkom
a serverom)

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov:

V rámci spracúvania osobných údajov prostredníctvom cookies a iných technológií na spracúvanie užívateľských údajov využívame služby špecializovaných poskytovateľov pôsobiacich predovšetkým v oblasti zákazníckych ankiet.

Títo poskytovatelia spracúvajú Vaše údaje z nášho poverenia na základe zmluvy, sú starostlivo našou spoločnosťou vyberaní a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 Nariadenia EÚ. Všetci poskytovatelia uvedený v tzv. Zozname Cookies sú nami zmluvne zaviazaní ako spracovatelia.

Doba uchovávania / Kritériá pre určenie doy uchovávania osobných údajov:

Doba uchovávania cookies a iných technológií je uvedená vyššie v našom zozname cookies.

3. Zákaznícka anketa Zážitok z nakupovania

Účely spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov:

V súvislosti so zákazníckou anketou zhromažďujeme údaje týkajúce sa Vášho subjektívneho zážitku z nakupovania. Účelom je kontinuálne zlepšovanie Vášho zážitku z nakupovania v našich obchodných domoch.                                      

Aby sme zabezpečili účasť na ankete jedenkrát za jeden nákup, je potrebné uviesť číslo Vášho pokladničného dokladu. Uvedením čísla pokladničného dokladu nie je ani v prípade platby kartou možné ho dať do súvislosti s Vašou osobou.

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je náš oprávnený záujem odôvodnený zlepšovaním Vášho zážitku z nakupovania v našich obchodných domoch podľa článku 6 ods. 1 písm f) Nariadenia EÚ.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov:

V rámci spracúvania osobných údajov využívame služby špecializovaných poskytovateľov pôsobiacich v oblasti zákazníckych ankiet. Títo poskytovatelia spracúvajú Vaše údaje z nášho poverenia na základe zmluvy, sú starostlivo našou spoločnosťou vyberaní a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 Nariadenia EÚ.

Doba uchovávania / Kritériá pre určenie doby uchovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú najneskôr po 90 dňoch po uvedení poslednej odpovede vymazané, prípadne anonymizované.

Doba uchovávania údajov z ankety je 12 mesiacov, následne sú všetky hodnoty na začiatku príslušného mesiaca uskutočnenia ankety sčítané tak, že nie je možné časové prepojenie s údajmi z ankety.

4. Kontaktovanie naším zákazníckym centrom

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov:

Ak zadáte  Vaše meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo za účelom kontaktovania spracúvame Vaše uvedené údaje ako aj Vaše hodnotenie výlučne za účelom kontaktovania a spracovania Vášho podnetu. Právnym základom pre spracúvanie týchto údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ, teda náš spoločný súbežný oprávnený záujem na čo najskoršom spracovaní Vášho podnetu, prípadne spätnej väzby za účelom zlepšovania Vášho zážitku z nakupovania.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov:

V rámci spracúvania osobných údajov využívame služby špecializovaných poskytovateľov pôsobiacich v oblasti zákazníckych ankiet. Títo poskytovatelia spracúvajú Vaše údaje z nášho poverenia na základe zmluvy, sú starostlivo našou spoločnosťou vyberaní a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 Nariadenia EÚ.

Doba uchovávania / Kritériá pre určenie doby uchovávania osobných údajov:

Po finálnej odpovedi budú Vaše údaje najneskôr do 90 dní vymazané.

5. Súťaž

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov:

Osobné údaje účastníkov súťaže (oslovenie, priezvisko, meno, kontaktné telefónne číslo prípadne e-mail, kontaktná adresa - ulica, číslo domu, PSČ a mesto a  eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu) poskytnuté za účelom účasti v súťaži sú  spracúvané výlučne za účelom realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže je súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov:

V rámci spracúvania osobných údajov môžeme využívať služby špecializovaných poskytovateľov pôsobiacich v oblasti súťaží. Títo poskytovatelia spracúvajú Vaše údaje z nášho poverenia na základe zmluvy, sú starostlivo našou spoločnosťou vyberaní a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 Nariadenia EÚ.

Doba uchovávania / Kritériá pre určenie doby uchovávania osobných údajov:

Po skončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje súťažiacich vymazané v súlade  s podmienkami uvedenými v príslušnom štatúte súťaže. Údaje výhercov vecných cien budú uchovávané počas trvania záručnej doby vzťahujúcej sa na výhru, aby v prípade zistených vád na vecných cenách si výherca mohol prostredníctvom Kauflandu uplatniť reklamáciu za účelom odstránenia vady alebo výmeny tovaru.

Bližšie informácie a podmienky súťaže sú uvedené v úplnom znení pravidiel danej súťaže (štatúte) zverejnenom na https://feedback.kaufland.sk/.

6. Spracúvanie údajov poskytovateľmi z tretích krajín alebo z krajín mimo EHP

Pokiaľ prenášame údaje na príjemcov z tretích krajín (sídlo mimo EÚ a EHP), uvádzame túto informáciu v časti Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov v rámci  popisu príslušného spracúvania osobných údajov. Európska komisia povoľuje na základe tzv. rozhodnutí o primeranosti, že niektoré tretie krajiny majú štandard ochrany osobných údajov na úrovni, ktorá je porovnateľná s úrovňou v Európskom hospodárskom priestore.  Zoznam týchto krajín nájdete po kliknutí na nasledujúci link:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=sk . Pokiaľ v tretej krajine neexistuje porovnateľný štandard ochrany osobných údajov, dbáme na to, aby bola poskytnutá ochrana osobných údajov prostredníctvom iných opatrení. To je možné napr. prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel, štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie na ochranu osobných údajov, certifikátov alebo odsúhlasených kódexov správania. V prípade, že máte záujem o bližšie informácie, obráťte sa, prosím, na zodpovednú kontaktnú osobu spoločnosti Kaufland pre oblasť osobných údajov (bod 8).

7. Práva užívateľa ako dotknutej osoby

Podľa článku 15 ods. 1 Nariadenia EÚ máte právo získať na základe žiadosti bezplatný prístup k osobným údajom uchovávaným k Vašej osobe.

Súčasne máte pri splnení zákonných predpokladov právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia EÚ), právo na vymazanie vašich osobných údajov (čl. 17 Nariadenia EÚ)  a na obmedzenie ich spracúvania (čl. 18 Nariadenia EÚ).

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia EÚ prináleží vám právo namietať v zmysle čl. 21 Nariadenia EÚ. Pokiaľ namietate proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ Kaufland nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia EÚ.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

8. Ďalšie otázky

V prípade ďalších otázok ohľadom získavania, spracúvania a používania Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu spoločnosti Kaufland pre oblasť osobných údajov:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance
Adresa: Trnavská cesta 41/A, 83104 Bratislava
E-mail: dataprotection@kaufland.sk

Stav: 07.05.2021